Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pomoc prawna

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Wzór pisma z wezwaniem o dostęp do opieki medycznej do przychodni

Odmówiono Ci pomocy, ponieważ nie wyraziłeś zgody na przeprowadzenie testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub dlatego, że nie jesteś "zaszczepiony"?

JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM!!!

Walcz o swoje prawa! Skopiuj, wydrukuj i wypełnij przygotowane przez prawnika wezwanie do natychmiastowego dostępu do opieki zdrowotnej.

Ochrona naszego zdrowia to jeden z najważniejszych obowiązków naszego Państwa, odbywa się z naszych pieniędzy i jest nam zagwarantowana przez obowiązujące przepisy prawa. Opieka medyczna świadczona przez placówkę medyczną wynika ze złożonej przez płatnika składki zdrowotnej deklaracji w ramach NFZ i jest obowiązkiem placówki, a prawem płatnika składek.

Miejscowość, dnia ………
Imię, nazwisko,
adres………..
tel.:………………..
Sz. P. Kierownik placówki
………………………………………
Ul. ……………………………………..
………………………………………….
Wezwanie
do natychmiastowego dostępu do opieki zdrowotnej

Szanowny Panie/Pani Dyrektor/ze/Kierownik/u
W związku z zaistniałym w dniu …………….. w Państwa placówce ………………….. w ………………… zdarzeniem tj. odmową udzielenia opieki medycznej w związku z faktem, mojej odmowy poddania się testowi przeciwko Covid-19 oraz brakiem wylegitymowania się Certyfikatem szczepienia przeciwko Covid-19, wskazuję że ochrona naszego zdrowia to jeden z najważniejszych obowiązków naszego Państwa, odbywa się z moich pieniędzy i jest mi zagwarantowana przez obowiązujące przepisy prawa. Opieka medyczna świadczona przez Państwa placówkę na moją rzecz wynika ze złożonej przeze mnie deklaracji w ramach NFZ i jest Państwa obowiązkiem, a moim prawem.
Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Świadczeniobiorcy, to my pacjenci. Zasada solidaryzmu społecznego oznacza, że niezależnie od wysokości składki wpłacanej na ubezpieczenie zdrowotnej, możemy liczyć na taki sam dostęp do leczenia. Każdy ubezpieczony może korzystać między innymi z badań i porad lekarskich, w razie potrzeby także w domu, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej. Warunkiem uzyskania przez nas świadczenia zdrowotnego finansowanego z publicznych środków jest uzyskanie uprawnienia opartego bądź na opłacaniu składek (dotyczy to większości obywateli), bądź na innych podstawach przewidzianych w ustawie.
Wykonywane przez Państwa świadczenia zdrowotne, a które ze swej natury mają służyć zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne procedury medyczne wynikające z potrzeby leczenia, w tym konsultacje, to świadczenia związane z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, badaniem i terapią psychologiczną, rehabilitacją leczniczą, opieką nad kobietą w ciąży, etc.
Z uwagi na powyższe należy wskazać, iż zastosowane przez Państwa wobec mnie procedury stanowią niedopuszczalne, rażące naruszenie moich fundamentalnych praw, praw pacjenta, a także moich praw konstytucyjnych oraz dóbr osobistych, co może skutkować koniecznością poniesienia odpowiedzialności.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ost. Zm tj. z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 711), cyt.: "5. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 4, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby określone w ust. 4.".
Natomiast zgodnie z treścią art. 15 ust. O działalności leczniczej, cyt.: " (Niedopuszczalność odmowy świadczenia] Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia".
W myśl art. 2 ust. 1 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) tj. z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285), cyt.: "Art. 2 [Podmioty uprawnione] ust. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo w niej wyszczególnione, w tym osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi".
Z uwagi na powyższe, zgodnie z przywołanymi przepisami ustawy O świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jesteście Państwo zobligowani do:
a. ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów;
b. działania w ramach programu zdrowotnego - zespołu zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez Fundusz;
c. wykonywania świadczeń gwarantowanych - świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej w całości lub współfinansowanej ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie;
d. wykonywania świadczeń specjalistycznych - świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
e. wykonywania świadczeń zdrowotnych - działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
W celu uszczegółowienia Państwu ciążących na Was obowiązków, wskazuję iż zgodnie z treścią art. 32 przywołanej powyżej ustawy, a dotyczących świadczeń gwarantowanych, Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania pielęgniarki lub położnej, o których mowa w art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479), będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto obowiązek przestrzegania przez Państwa moich praw wynika z art. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) tj. z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 849), cyt.: "Art. 2 [Nakaz przestrzegania praw pacjenta] Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych."
Aktualnie stosowane przez Państwa wobec mnie uniemożliwienie dostępu do opieki medycznej, jest pozbawione podstaw prawnych, gdyż art. 5 ustawy O prawach pacjentów mówi jasno, cyt.: "(Ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta) Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu."

Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje, iż ustawodawca mówi o ograniczeniu praw, a nie całkowitym pozbawienia prawa Pacjenta dostępu do opieki medycznej. Jako ograniczenie należy uznać zachowanie powszechnie przyjętych zasad ostrożności, tymczasem Państwa działania narażają mnie na bezpośrednią utratę życia i zdrowia co stanowi rażące naruszenie wszelkich podstaw prawnych.
Z uwagi na powyższe wzywam Państwa do natychmiastowego zaniechania łamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i domagam się respektowania moich praw, w myśl powyżej przytoczonych przepisów, jak również art. 6 [Prawo do świadczeń zdrowotnych], Art. 7 [Zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta; poród] Ustawy o Prawach Pacjenta.
Zgodnie z przywołana ustawą o Prawach pacjenta art. 8 [Należyta staranność; przestrzeganie zasad etyki zawodowej] Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
Jedyna dopuszczalna forma odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych przez Państwa została wskazana w art. 38 Ustawy O zawodzie lekarza i lekarza dentysty, mówi ona o absolutnie incydentalnych i skrajnych przypadkach i nakłada na Państwa w myśl art. 38 ust. 2 obowiązek wskazania innego lekarza lub innego podmiotu medycznego, który takiego świadczenia udzieli.
Zgodnie z treścią art. 38 [Odstąpienie od leczenia] ust. 1: "Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30, z zastrzeżeniem ust. 3.
(…) 4. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej".
W myśl art. 30 Ust. O zawodzie lekarza i zawodzie dentysty [Obowiązek udzielania pomocy], cyt.: "Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia".

W kwestii możliwości odstąpienia przez lekarza od leczenia nie można nie wspomnieć o art. 10 Ust. O Prawach Pacjenta, który jednoznacznie wskazuje na spełnienie przez lekarza obligatoryjnych warunków odstąpienia, cyt. :" [Prawo do informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia] W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych".

Z uwagi na powyższe, odstępując od świadczeń zdrowotnych Państwa obowiązkiem jest wskazanie innego podmiotu, który takie świadczenia wykona.
Mając powyższe na względzie, jak również fakt, iż szczepienia na Covid-19, jak również testy mają charakter dobrowolny, Państwa działania w sposób oczywisty rażąco łamią wszystkie w/w akty prawa i wyczerpują znamiona czynu wymienionego w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o prawach Pacjenta, tj. stanowią Praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, cyt.:
"1. Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:
1) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
- mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej. (…)
2. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów".

Dalsze uporczywe łamanie przez Państwa moich oraz innych pacjentów praw może wiązać się z konsekwencją w postaci nałożenia na Państwa kary pieniężnej do wysokości: 500.000,00 złotych w przypadku niepodjęcia działań naprawczych i dalsze stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy pacjenta, za które niewątpliwie można uznać Państwa działania, w tym z powodu uzyskiwania korzyści majątkowych dla placówki w ramach wykonywania testów czy dokonywania szczepień.
Ponadto wskazuję, iż dalsze zmuszane mnie do wykonania Testu PCR, który jest badaniem klinicznym, który zalicza się do eksperymentu medycznego - badawczego lub szczepienia, który również jest badaniem klinicznym, a co za tym idzie eksperymentem medycznym leczniczym, stanowi jawne i rażące łamanie polskiego prawa.
Zgodnie art. 39 Konstytucji RP mówi: "Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody." Powyższe w sposób analogiczny zostało wskazane zarówno w ustawie Prawo farmaceutyczne, jak również ustawie O zawodzie lekarza i zawodzie dentysty.
Z uwagi na powyższe, dalsze uporczywe odmawianie mi dostępu do udzielanych przez Państwa świadczeń medycznych i przymuszanie mnie do poddania się eksperymentom medycznym posiadając wiedzę o moim kategorycznym sprzeciwie w powyższej materii, naraża Państwa na odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, administracyjną oraz karną w myśl: art. 58 ust. 4 i 5 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, cyt.:
"Art. 58. [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień; naruszenie przepisów o zasadach przeprowadzania eksperymentów medycznych]
(…)
4. Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5. Kto przeprowadza eksperyment medyczny wbrew warunkom, o których mowa w art. 23a lub art. 23b, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2".

A także na gruncie przepisów bezpośrednio wskazanych w kodeksie karnym: art. 160 [Narażenie na niebezpieczeństwo], art. 162 [Nieudzielenie pomocy], art. 192 w zw. z art. 27 ust 2 kk [Zabieg leczniczy bez zgody], art. 126a [Prowadzenie badań bez pozwolenia], wszystkie powyżej wymienione przepisy zagrożone są do 2 - 3 lat pozbawienia wolności.
Ponadto, Państwa działanie może wiązać się również z odpowiedzialnością administracyjna z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady Europy (UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych) bez podstawy prawnej przetwarzając dane osobowe i/lub dążąc do uzyskania moich danych w zakresie informacji o stanie zdrowia, w szczególności dotyczącej przeprowadzenia szczepienia przeciwko COVID-19 lub wyników wykonania testu diagnostycznego.
Z uwagi na powyższe, wzywam do natychmiastowego zaprzestanie naruszania moich praw i umożliwienia mi skorzystania z przysługujących mi świadczeń zdrowotnych.
Z poważaniem,
..................................

Ostatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.