Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

STATUT PSNLiN

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH LEKARZY

I NAUKOWCÓW
Preambuła

"Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim…" Czesław Niemen
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawnąi działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 1. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem.


§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje sięw Warszawie.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Stowarzyszenie w swojej działalności jest apolityczne i pozostając otwartym na współpracę ze wszystkimi nie realizuje celów żadnej partii ani innej organizacji o celach ściśle politycznych. Stoi natomiast zawsze w obronie niezależności wykonywania zawodu lekarza oraz skupia się na zagadnieniach merytorycznych ochrony zdrowia i źródłach finansowania ochrony zdrowia.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 4. Działalność Stowarzyszenia opiera sięna społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
  podmiotom.

§5

  1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz skrótu PSNLiN zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§6

  1. Celem Stowarzyszenia jest:

   1. Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza medycyny/lekarza stomatologii z możliwością dobrowolnej przynależności do Izb Lekarskich,

   2. Wykonywanie zawodu lekarza oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu, wolne od narzuconych procedur z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny" lub aktualnych aktach państwowych w tej dziedzinie oraz wyrażanie opinii w przypadku jej zmiany,

   3. Zapewnienie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną (np. prawnych i etycznych, biologicznych, biochemicznych, fizjoterapeutycznych), opartego na argumentach oraz doświadczeniu,

   4. Komentowanie i zajmowanie stanowisk wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń zdrowia ludzkiego,

   5. Ochrona niezależności zawodu lekarskiego w zakresie postępowania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego i usprawniającego wobec każdego pacjenta zgodnie z zasadą, iż celem leczenia jest przywrócenie zdrowia i zachowanie życia pacjenta,

   6. Działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii, zarówno przez lekarza jak i pacjenta,

   7. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i propagującej zdrowotnie pożądane postawy życiowe jednostki i społeczeństwa,

   8. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych służąca jak najlepszym efektom leczenia oraz konsolidacji lekarzy, w tym nawiązywanie współpracy z niezależnymi osobami fizycznymi, organizacjami lekarskimi oraz naukowcami i placówkami naukowymi w Polsce i na świecie w celu poszerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki i leczenia,

   9. Prawna i socjalna opieka nad lekarzami, którzy swoją postawą i działalnością na rzecz zdrowia pacjentów lub społeczności narazili się na nieuzasadnione represje ze strony organów państwowych,

   10. Propagowanie Stowarzyszenia korzystając z wszelkich dostępnych aktualnie źródeł medialnych oraz drogą kontaktów osobistych i formalnych,

   11. Zwracanie uwagi na możliwość podwyższania kwalifikacji zawodu lekarza w kierunku szkolenia ustawicznego, specjalizacji oraz zdobywania tytułów naukowych,

   12. Wolność naukowych badań klinicznych,

   13. Wszelkie inne cele wynikające z bieżącej sytuacji społecznej, epidemiologicznej, leczniczej lub innego zakresu medycyny, które mogą być dodawane w ramach uchwały Zarządu lub Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

§7

  1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. Wydawanie czasopisma w ramach Stowarzyszenia, którego treść będzie zbieżna z celami Stowarzyszenia lub korzystna dla jego działalności,

   2. Utworzenie strony internetowej w celu propagowania informacji o stowarzyszeniu i jego działalności,

   3. Aktywności we wszelkiego rodzaju aktualnie dostępnych mediach,

   4. Aktywnej i stałej działalności wszystkich członków Stowarzyszenia w różnych grupach/komisjach tematycznych,

   5. Zjazdy członków Stowarzyszenia co 2 lata z możliwością zjazdu nadzwyczajnego w razie zaistniałej konieczności,

   6. Organizację spotkań naukowych o różnym charakterze dotyczących m.in. zagadnień nauk biologicznych, medycznych, etycznych, społecznych i innych,

   7. Pozyskiwanie środków finansowych różnymi sposobami uznanymi przez obowiązujące prawo celem prowadzenia działalności, z wykluczeniem finansowania przez firmy farmaceutyczne,

   8. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności opieki medycznej dla pacjentów,

   9. Wypowiadania się w sprawie norm prawnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio aspektów medycznych, ustalanych przez władze państwowe,

   10. Opiniowanie i prowadzenie badań naukowych z szeroko pojętych nauk medycznych i pokrewnych,

   11. Prowadzenia obserwacji lub badań epidemiologicznych lub socjologicznych mających wpływ na zdrowotność społeczeństwa polskiego,

   12. Pomoc prawną dla osób, które w wyniku swoich działań dla dobra społecznego lub jednostki, zostały dyskredytowane lub oskarżone,

   13. Współpracę z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.


Rozdział III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzieląsięna:

  1. członków zwyczajnych,

  2. członków wspierających,

  3. członków honorowych.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz bądź naukowiec, który złożył deklarację członkostwa i została ona przyjęta przez Zarząd.

 1. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele.

 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

 4. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 10

 1. Osoba ubiegająca sięo członkostwo zwyczajne składa pisemnądeklaracjęczłonkowską, zawierającąw szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w Statucie. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.

§ 11

 1. Decyzjęw przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 12

  1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

   1. uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

   2. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

   3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

   4. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

   5. być na bieżąco informowany o działalności Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

   1. przestrzegać Statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowarzyszenia,

   2. dbać o dobre imięStowarzyszenia,

   3. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

   4. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

   5. uczestniczyć w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

   6. opłacać składki na działalność Stowarzyszenia ustalane przez Walne Zebranie.

§ 14

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

   1. zgonu członka,

   2. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres następujących po sobie 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

   3. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

   4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członek honorowy ma prawo:

   1. brać udział w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.
    Zapis powyższy nie obowiązuje członków honorowych, którzy są jednocześnie
    członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

   2. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

   3. zwracać sięz wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,

   4. uczestniczyć w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 16

 1. Członek honorowy ma obowiązek:

   1. dbać o dobre imięStowarzyszenia,

   2. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków.

§ 17

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być:

a. osoba fizyczna związana zawodowo z medycyną rozumianą holistycznie,

b. osoba prawna bez względu na jej miejsce siedziby w kraju lub zagranicą,

- która zadeklaruje wspieranie celów i zadań Stowarzyszenia poprzez udzielanie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności pomocy finansowej lub rzeczowej.

§ 19

 1. Ubiegający się o członkostwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci
  przystąpienia do Stowarzyszenia. Oświadczenie to składa sięw postaci deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd.

 1. Postanowienie § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 20

 1. Członek wspierający ma prawo:

   1. brać udział w Walnym Zebraniu,

   2. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

   3. do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów, zwracanie sięz wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadajączynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestnicząw Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 22

 1. Członek wspierający ma obowiązek:

   1. dbać o dobre imięStowarzyszenia,

   2. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

   3. uiszczać składkę członkowskąw zadeklarowanej przez siebie wysokości,

   4. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

   5. wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

§ 23

 1. Ustanie członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

   1. zgonu członka,

   2. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niezapłacenia składek członkowskich przez okres następujących po sobie 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

   3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

   4. nie wywiązywanie się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres jednego roku,

   5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§24

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka wspierającego przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.
Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Organami Stowarzyszenia są:

   1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",

   2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",

   3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej "KomisjąRewizyjną".

§ 26

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

 2. W Walnym Zebraniu mogąbrać udział - z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§27

 1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy w szczególności:

   1. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

   2. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

   3. ustalanie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia;

   4. zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;

   5. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;

   6. powoływanie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej;

   7. odwoływanie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej;

   8. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu;

   9. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od decyzji Zarządu o wykluczeniu;

   10. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

   11. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;

   12. nadawanie członkostwa honorowego;

   13. rozwiązanie Stowarzyszenia.

 1. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne.

 2. W tym samym czasie można być członkiem tylko jednego organu: Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

§ 28

 1. Członkowie Zarządu są wybierani na 6-letniąkadencjędo czasu wyboru nowego Zarządu. Mandat członków tego organu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:

- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

- pisemnej rezygnacji,

- odwołania przez Walne Zebranie uchwałąpodjętąwiększością2/3 głosów obecnych,

- odwołania przez Komisję Rewizyjną uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych.

 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 28a

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej sąwybierani na 8-letniąkadencjędo czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Mandat członków tego organu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym sięw roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

- pisemnej rezygnacji,

- odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych.

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji."

§ 29

 1. Walne Zebranie może być:

   1. zwyczajne,

   2. nadzwyczajne.

§ 30

 1. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz do roku przez Zarząd.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

   1. z własnej inicjatywy;

   2. na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;

   3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 31

 1. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem, w którym ma być zwołane.

 1. Członkom Stowarzyszenia, którzy wyrazili na to uprzednią pisemną zgodę z podaniem adresu poczty elektronicznej, informacja, o której mowa w pkt 1 może być przesłana drogą elektroniczną.

§ 32

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 2. Głosowania są jawne chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 3. Przewodniczącym Walnego Zebrania jest Prezes Stowarzyszenia chyba, że Walne Zebranie wybierze innego kandydata na Przewodniczącego Zebrania.

§ 33

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.

 1. Zarząd składa się z:

  1. Prezesa Stowarzyszenia,

  2. Wiceprezesa Stowarzyszenia,

  3. Skarbnika,

  4. Członków Stowarzyszenia.

  1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

  2. Kadencja Zarządu trwa 6 lat.

  3. W związku z pracą świadczoną na rzecz Stowarzyszenia Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.

  4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu lub jeden z członków Zarządu.

  5. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Prezes, Skarbnik i jedna osoba z członków Zarządu, działający łącznie.

§ 34

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

   1. reprezentowanie Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami,

   2. zwoływanie Obrad Walnego Zebrania,

   3. realizacja uchwał Walnego Zebrania.

 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

 4. Uchwały Zarządu podejmowane sąw głosowaniu jawnym, zwykłąwiększościągłosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogą elektroniczną poprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksową albo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy liczby członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbą oddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Zarządu.

 6. Zarząd zajmuje się prowadzeniem finansów Stowarzyszenia.

 7. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i przedkłada na Walnym Zebraniu.

§ 35

 1. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:

  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

  2. złożenia pisemnej rezygnacji,

  3. odwołania przez Walne Zebranie,

  4. odwołania przez Komisję Rewizyjną.

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5Członków, w tym Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, Prezesa Zarządu poprzedniej kadencji oraz członka zarządu poprzedniej kadencji.

2a. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Prezesa Zarządu poprzedniej kadencji.

2b. Pierwsza Komisja Rewizyjna składa się z 4 Członków, w tym Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz członka komisji rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów Pierwszej Komisji Rewizyjnej, decydujący głos należy do Przewodniczącego.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 8 lat.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności pełnego składu Komisji.

 3. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogąelektronicznąpoprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksowąalbo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbąoddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przynajmniej raz do roku skontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i realizacją uchwał,

  2. przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

  3. przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

  4. delegowanie Członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

  5. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd,

  6. podejmowanie uchwały w sprawie wskazania członka Komisji Rewizyjnej, który będzie reprezentował Stowarzyszenie w umowie z członkiem zarządu lub w sporze z nim,

  7. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

6a. Prezesa i członków Zarządu może odwołać z funkcji przed upływem kadencji Komisja Rewizyjna w przypadku:
a. niewykonywania przez prezesa lub członka postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania,

b. podejmowania przez prezesa lub członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

c. działania na szkodęStowarzyszenia.

 1. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

  2. złożenia pisemnej rezygnacji.

 2. Posiedzenia Komisji odbywająsięw razie potrzeby, jednak nie rzadziej niżraz na pół
  roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 37

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz
  inne prawa majątkowe.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, sponsoringu, dochodów majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

 2. Majątek Stowarzyszenia nie podlega podziałowi między jego członków.

§ 38

 1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie w drodze uchwały.

§ 39

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 1. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania.

 2. Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy.

 3. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem majątku w Stowarzyszeniu
  sprawuje Komisja Rewizyjna.

 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkęfinansowąoraz rachunkowość zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Do załatwienia spraw biurowych ( księgowość ) może korzystać z pomocy osób
  spoza Stowarzyszenia.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 40

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcząna ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarcząwyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 42

 1. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

  Ostatnio dodane

  STOP WHO! Nie dla Traktatu Pandemicznego WHO i IHR. Protest Polaków przed Ministerstwem Zdrowia.
  Pokaż
  STOP WHO! Nie dla Traktatu Pandemicznego WHO i IHR. Protest Polaków przed Ministerstwem Zdrowia.

  1 grudnia 2023 r., o godz. 12.00 pod budynkiem Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, odbył się protest Polaków przeciw dyktatorskim planom WHO.

  Protestujący, w tym przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców domagali się natychmiastowego zablokowania ...

  STOP WHO! Nie dla Traktatu Pandemicznego WHO i IHR. Protest Polaków przed Ministerstwem Zdrowia.
  STOP WHO! Nie dla Traktatu Pandemicznego WHO i IHR. Protest Polaków przed Ministerstwem Zdrowia.
  STOP WHO! Nie dla Traktatu Pandemicznego WHO i IHR. Protest Polaków przed Ministerstwem Zdrowia.

  1 grudnia 2023 r., o godz. 12.00 pod budynkiem Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, odbył się protest Polaków przeciw dyktatorskim planom WHO.

  Protestujący, w tym przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców domagali się natychmiastowego zablokowania dalszych prac w sprawie poprawek w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR) i w WHO CA+ (traktacie pandemicznym).

  Kim jest Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus?
  Pokaż
  Kim jest Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus?

  Poznaj życiorys i prawdziwe oblicze dyrektora generalnego WHO Thedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który po ratyfikacji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) i Traktatu Antypandemicznego WHO stanie się najpotężniejszą osobą na ziemi, od którego decyzji będzie zależał los miliardów ludzi.

  EMA - SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID NIGDY NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE DO ZWALCZANIA I OGRANICZANIA INFEKCJI
  Pokaż
  EMA - SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID NIGDY NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE DO ZWALCZANIA I OGRANICZANIA INFEKCJI
  Koncesje EMA dowodzą oszustw w kampanii szczepień przeciwko Covid-19

  Na prośbę niektórych parlamentarzystów UE EMA przyznała, że ​​szczepionki przeciwko Covidowi nigdy nie zostały zatwierdzone do zwalczania i ograniczania infekcji. Ponadto badania dotyczące skutków ubocznych celowo podważano ...