Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

STATUT PSNLiN

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH LEKARZY

i NAUKOWCÓW


Preambuła

"Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim…" Czesław Niemen

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym Statutem.


§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.

§4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Stowarzyszenie w swojej działalności jest apolityczne i pozostając otwartym na współpracę ze wszystkimi nie realizuje celów żadnej partii ani innej organizacji o celach ściśle politycznych. Stoi natomiast zawsze w obronie niezależności wykonywania zawodu lekarza oraz skupia się na zagadnieniach merytorycznych ochrony zdrowia i źródłach finansowania ochrony zdrowia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§5

1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz skrótu PSNLiN zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§6

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza medycyny/lekarza stomatologii z możliwością dobrowolnej przynależności do Izb Lekarskich,

b. Wykonywanie zawodu lekarza oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu, wolne od narzuconych procedur z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny" lub aktualnych aktach państwowych w tej dziedzinie oraz wyrażanie opinii w przypadku jej zmiany,

c. Zapewnienie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną (np. prawnych i etycznych, biologicznych, biochemicznych, fizjoterapeutycznych), opartego na argumentach oraz doświadczeniu,

d. Komentowanie i zajmowanie stanowisk wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń zdrowia ludzkiego,

e. Ochrona niezależności zawodu lekarskiego w zakresie postępowania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego i usprawniającego wobec każdego pacjenta zgodnie z zasadą, iż celem leczenia jest przywrócenie zdrowia i zachowanie życia pacjenta,

f. Działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii, zarówno przez lekarza jak i pacjenta,

g. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i propagującej zdrowotnie pożądane postawy życiowe jednostki i społeczeństwa,

h. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych służąca jak najlepszym efektom leczenia oraz konsolidacji lekarzy, w tym nawiązywanie współpracy z niezależnymi osobami fizycznymi, organizacjami lekarskimi oraz naukowcami i placówkami naukowymi w Polsce i na świecie w celu poszerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki i leczenia,

i. Prawna i socjalna opieka nad lekarzami, którzy swoją postawą i działalnością na rzecz zdrowia pacjentów lub społeczności narazili się na nieuzasadnione represje ze strony organów państwowych,

j. Propagowanie Stowarzyszenia korzystając z wszelkich dostępnych aktualnie źródeł medialnych oraz drogą kontaktów osobistych i formalnych,

k. Zwracanie uwagi na możliwość podwyższania kwalifikacji zawodu lekarza w kierunku szkolenia ustawicznego, specjalizacji oraz zdobywania tytułów naukowych,

l. Wolność naukowych badań klinicznych,

ł. Wszelkie inne cele wynikające z bieżącej sytuacji społecznej, epidemiologicznej, leczniczej lub innego zakresu medycyny, które mogą być dodawane w ramach uchwały Zarządu lub Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

§7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. Wydawanie czasopisma w ramach Stowarzyszenia, którego treść będzie zbieżna z celami Stowarzyszenia lub korzystna dla jego działalności,

b. Utworzenie strony internetowej w celu propagowania informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności,

c. Aktywności we wszelkiego rodzaju aktualnie dostępnych mediach,

d. Aktywnej i stałej działalności wszystkich członków Stowarzyszenia w różnych grupach/komisjach tematycznych,

e. Zjazdy członków Stowarzyszenia co 2 lata z możliwością zjazdu nadzwyczajnego w razie zaistniałej konieczności,

f. Organizację spotkań naukowych o różnym charakterze dotyczących m. in. zagadnień nauk biologicznych, medycznych, etycznych, społecznych i innych,

g. Pozyskiwanie środków finansowych różnymi sposobami uznanymi przez obowiązujące prawo celem prowadzenia działalności, z wykluczeniem finansowania przez firmy farmaceutyczne,

h. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności opieki medycznej dla pacjentów,

i. Wypowiadania się w sprawie norm prawnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio aspektów medycznych, ustalanych przez władze państwowe,

j. Opiniowanie i prowadzenie badań naukowych z szeroko pojętych nauk medycznych i pokrewnych,

k. Prowadzenia obserwacji lub badań epidemiologicznych lub socjologicznych mających wpływ na zdrowotność społeczeństwa polskiego,

l. Pomoc prawną dla osób, które w wyniku swoich działań dla dobra społecznego lub jednostki, zostały dyskredytowane lub oskarżone,

ł. Współpracę z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz bądź naukowiec, który złożył deklarację członkostwa i została ona przyjęta przez Zarząd.

2. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

5. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§10

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą w szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w Statucie. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.

§11

1. Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

a. uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

e. być na bieżąco informowany o działalności Stowarzyszenia.


§13

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać Statutu oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowarzyszenia,

b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

d. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

e. uczestniczyć w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

f. opłacać składki na działalność Stowarzyszenia ustalane przez Walne Zebranie.


§14

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a. zgonu członka,

b. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres następujących po sobie 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

e. nie wywiązania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku,

f. zaprzestania działalności przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.


§15

1. Członek honorowy ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania. Zapis powyższy nie obowiązuje członków honorowych, którzy są jednocześnie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

c. zwracać się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,

d. uczestniczyć w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§16

1. Członek honorowy ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków.

§17

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§18

1. Członkiem wspierającym może być:

a. osoba fizyczna związana zawodowo z medycyną rozumianą holistycznie,

b. osoba prawna bez względu na jej miejsce siedziby w kraju lub zagranicą - która zadeklaruje wspieranie celów i zadań Stowarzyszenia poprzez udzielanie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności pomocy finansowej lub rzeczowej.

§19

1. Ubiegający się o członkostwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. Oświadczenie to składa się w postaci deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd.

2. Postanowienie § 11 stosuje się odpowiednio.

§20

1. Członek wspierający ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

c. do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów, zwracanie się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

§21

1. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§22

1. Członek wspierający ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

c. uiszczać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości,

d. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

e. wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia


Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§23

1. Organami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",

b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",

c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej "Komisją Rewizyjną".

§24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział - z głosem doradczym - członkowie wspierający.


§25

1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy w szczególności:

a. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

b. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

c. ustalanie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia;

d. zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;

e. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem,

f. powoływanie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej;

g. odwoływanie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej;

h. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu;

i. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od decyzji Zarządu o wykluczeniu;

j. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

k. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;

l. nadawanie członkostwa honorowego;

ł. rozwiązanie Stowarzyszenia.

2. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne.

3. W tym samym czasie można być członkiem tylko jednego organu: Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

§26

1. Członkowie Zarządu są wybierani na 6-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu. Mandat członków tego organu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

2. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu: - ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, - pisemnej rezygnacji, - odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych,

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zebranie może dokonać uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Mandat członków tego organu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,- pisemnej rezygnacji,- odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych.

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie może dokonać uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.


§28

1. Walne Zebranie może być:

a. zwyczajne,

b. nadzwyczajne.

§29

1. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz do roku przez Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy;

b. na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;

c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§30

1. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem, w którym ma być zwołane.

2. Członkom Stowarzyszenia, którzy wyrazili na to uprzednią pisemną zgodę z podaniem adresu poczty elektronicznej, informacja, o której mowa w pkt 1 może być przesłana drogą elektroniczną.

§31

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2. Głosowania są jawne, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

3. Przewodniczącym Walnego Zebrania jest Prezes Stowarzyszenia, chyba że Walne Zebranie wybierze innego kandydata na Przewodniczącego Zebrania.

§32

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd składa się z:

a. Prezesa Stowarzyszenia,

b. Wiceprezesa Stowarzyszenia,

c. Skarbnika,

d. Członków Zarządu

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

4. Kadencja Zarządu trwa 6 lat.

5. W związku z pracą świadczoną na rzecz Stowarzyszenia Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu lub jeden z członków Zarządu

7. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Prezes działający z jednym członkiem Zarządu.

§33

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami,

b. zwoływanie obrad Walnego Zebrania,

c. realizacja uchwał Walnego Zebrania.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogą elektroniczną poprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksową albo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy liczby członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbą oddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Zarządu.

7. Zarząd zajmuje się prowadzeniem finansów Stowarzyszenia.

8. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i przedkłada na Walnym Zebraniu.

§34

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności pełnego składu Komisji.

5. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogą elektronicznąpoprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksową albo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbą oddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. przynajmniej raz do roku skontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności ze Statutem i realizacją uchwał,

b. przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

c. przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

d. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd,

e. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

7. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b. złożenia pisemnej rezygnacji.

8. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.


Rozdział V

MAJĄTEK i DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, sponsoringu, dochodów majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

3. Majątek Stowarzyszenia nie podlega podziałowi między jego członków.


§36

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie w drodze uchwały.


§37

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania.

3. Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy.

4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem majątku w Stowarzyszeniu sprawuje Komisja Rewizyjna.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Do załatwienia spraw biurowych ( księgowość ) może korzystać z pomocy osób spoza Stowarzyszenia.


Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§38

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcząna na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.


Rozdział VII

ZMIANY STATUTU i ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§39

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Na wypadek, gdy w pierwszym terminie nie weźmie udziału wystarczająca liczba członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołując Walne Zebranie może wyznaczyć drugi termin, w którym nie obowiązuje wymóg minimalnej obecności członków.


§40

1. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

  Ostatnio dodane

  Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
  Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005
  Traktat Pandemiczny WHO odrzucony! Jednak w tajemnicy zmieniono Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR 2005

  Na konferencji prasowej w Sejmie RP posłowie Konfederacji poinformowali opinię publiczną o odrzuceniu Traktatu Pandemiczego WHO. Jednak jak podkreślił Włodzimierz Skalik prace nad traktatem miały tylko odwrócić uwagę od o wiele niebezpieczniejszych zmian wprowadzonych potajemnie w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR 2005.

  STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
  Pokaż
  STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
  STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

  W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji ...

  STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
  STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP
  STOP WHO - Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera RP

  W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności". Podczas konferencji wyrażony został brak na zgody na groźne dla zdrowia, wolności i suwerenności Polaków plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
  STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne
  STANOWISKO PSNLiN DOTYCZĄCE PRAWA DO PRZERYWANIA CIĄŻY - Sejm RP - Wysłuchanie publiczne

  Jako lekarze zrzeszeni w PSNLiN wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw, które mają na celu ograniczenie ochrony dzieci nienarodzonych i prawnie dopuszczają wykonanie aborcji do 12 tygodnia życia dziecka.

  "Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości"

  Jan Paweł II