Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

STATUT PSNLiN

Statut Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców jest dostępny poniżej w formacie PDF:

STATUT Stowarzyszenia

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH LEKARZY I NAUKOWCÓW

Preambuła

"Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim…" Czesław Niemen


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.

§4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Stowarzyszenie w swojej działalności jest apolityczne i pozostając otwartym na współpracę ze wszystkimi nie realizuje celów żadnej partii ani innej organizacji o celach ściśle politycznych. Stoi natomiast zawsze w obronie niezależności wykonywania zawodu lekarza oraz skupia się na zagadnieniach merytorycznych ochrony zdrowia i źródłach finansowania ochrony zdrowia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 5.Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz skrótu PSNLiN zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

a. Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza medycyny/lekarza stomatologii z możliwością dobrowolnej przynależności do Izb Lekarskich

b. Wykonywanie zawodu lekarza oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu, wolne od narzuconych procedur z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny" lub aktualnych aktach państwowych w tej dziedzinie oraz wyrażanie opinii w przypadku jej zmiany,

c. Zapewnienie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną (np. prawnych i etycznych, biologicznych, biochemicznych, fizjoterapeutycznych), opartego na argumentach oraz doświadczeniu,

d. Komentowanie i zajmowanie stanowisk wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń zdrowia ludzkiego,

e. Ochrona niezależności zawodu lekarskiego w zakresie postępowania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego i usprawniającego wobec każdego pacjenta zgodnie z zasadą, iż celem leczenia jest przywrócenie zdrowia i zachowanie życia pacjenta,

f. Działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii, zarówno przez lekarza jak i pacjenta,

g. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i propagującej zdrowotnie pożądane postawy życiowe jednostki i społeczeństwa,

h. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych służąca jak najlepszym efektom leczenia oraz konsolidacji lekarzy, w tym nawiązywanie współpracy z niezależnymi osobami fizycznymi, organizacjami lekarskimi oraz naukowcami i placówkami naukowymi w Polsce i na świecie w celu poszerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki i leczenia,

i. Prawna i socjalna opieka nad lekarzami, którzy swoją postawą i działalnością na rzecz zdrowia pacjentów lub społeczności narazili się na nieuzasadnione represje ze strony organów państwowych,

j. Propagowanie Stowarzyszenia korzystając z wszelkich dostępnych aktualnie źródeł medialnych oraz drogą kontaktów osobistych i formalnych,

k. Zwracanie uwagi na możliwość podwyższania kwalifikacji zawodu lekarza w kierunku szkolenia ustawicznego, specjalizacji oraz zdobywania tytułów naukowych,

l. Wolność naukowych badań klinicznych,

ł. Wszelkie inne cele wynikające z bieżącej sytuacji społecznej, epidemiologicznej, leczniczej lub innego zakresu medycyny, które mogą być dodawane w ramach uchwały Zarządu lub Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. Wydawanie czasopisma w ramach Stowarzyszenia, którego treść będzie zbieżna z celami Stowarzyszenia lub korzystna dla jego działalności,

b. Utworzenie strony internetowej w celu propagowania informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności,

c. Aktywności we wszelkiego rodzaju aktualnie dostępnych mediach,

d. Aktywnej i stałej działalności wszystkich członków Stowarzyszenia w różnych grupach/komisjach tematycznych,

e. Zjazdy członków Stowarzyszenia co 2 lata z możliwością zjazdu nadzwyczajnego w razie zaistniałej konieczności,

f. Organizację spotkań naukowych o różnym charakterze dotyczących m.in. zagadnień nauk biologicznych, medycznych, etycznych, społecznych i innych,

g. Pozyskiwanie środków finansowych różnymi sposobami uznanymi przez obowiązujące prawo celem prowadzenia działalności, z wykluczeniem finansowania przez firmy farmaceutyczne,

h. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności opieki medycznej dla pacjentów,

i. Wypowiadania się w sprawie norm prawnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio aspektów medycznych, ustalanych przez władze państwowe,

j. Opiniowanie i prowadzenie badań naukowych z szeroko pojętych nauk medycznych i pokrewnych,

k. Prowadzenia obserwacji lub badań epidemiologicznych lub socjologicznych mających wpływ na zdrowotność społeczeństwa polskiego,

l. Pomoc prawną dla osób, które w wyniku swoich działań dla dobra społecznego lub jednostki, zostały dyskredytowane lub oskarżone,

ł. Współpracę z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz bądź naukowiec, który złożył deklarację członkostwa i została ona przyjęta przez Zarząd.

2. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie. 5.Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 10

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą w szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w Statucie. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.

2. Za formę pisemną deklaracji wymienionej w punkcie 1. uważa się również deklarację złożoną w formie e-mail lub faksu.

§ 11

Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

a. uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

e. być na bieżąco informowany o działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać Statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowarzyszenia,

b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, c. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

d. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

e. uczestniczyć w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

f. opłacać składki na działalność Stowarzyszenia ustalane przez Walne Zebranie.

§ 14

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a. zgonu członka,

b. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres następujących po sobie 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

e. nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku,

f. zaprzestania działalności przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.

§ 15

Członek honorowy ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania. Zapis powyższy nie obowiązuje członków honorowych, którzy są jednocześnie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

c. zwracać się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,

d. uczestniczyć w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 16

Członek honorowy ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 18

Członkiem wspierającym może być osoba prawna bez względu na miejsce jej siedziby w kraju lub zagranicą, która zadeklaruje wspieranie celów i zadań Stowarzyszenia poprzez udzielanie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności pomocy finansowej lub rzeczowej.

§ 19

1. Ubiegający się o członkostwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. Oświadczenie to składa się w postaci deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd. 1.Postanowienie § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 20

Członek wspierający ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

c. do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów, zwracanie się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 22

Członek wspierający ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

c. uiszczać składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości nie mniejszej niż składka członkowska

d. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

e. wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 23

Organami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",

b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",

c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej "Komisją Rewizyjną".

§ 24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział - z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§25

1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy w szczególności:

a. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

b. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

c. ustalanie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia;

d. zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;

e. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;

f. powoływanie Członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej;

g. odwoływanie Członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej;

h. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu;

i. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od decyzji Zarządu o wykluczeniu;

j. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

k. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;

l. nadawanie członkostwa honorowego;

ł. rozwiązanie Stowarzyszenia.

2. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne.

3. W tym samym czasie można być członkiem tylko jednego organu: Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

§ 26

1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Mandat członków tych organów wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

2.Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b pisemnej rezygnacji,

c. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych.

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu czy też Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 27

1. Walne Zebranie może być: a. zwyczajne, b. nadzwyczajne.

§ 28

1. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz do roku przez Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy;

b. na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;

c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

1. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem, w którym ma być zwołane.

2. Członkom Stowarzyszenia, którzy wyrazili na to uprzednią pisemną zgodę z podaniem adresu poczty elektronicznej, informacja, o której mowa w pkt 1 może być przesłana drogą elektroniczną.

§ 30

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2. Głosowania są jawne chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.

3. Przewodniczącym Walnego Zebrania jest Prezes Stowarzyszenia chyba, że Walne Zebranie wybierze innego kandydata na Przewodniczącego Zebrania.

§ 31

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami. 2. Zarząd składa się z:

a. Prezesa Stowarzyszenia,

b. dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia,

c. Skarbnika,

d. Członka Stowarzyszenia.

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

5. W związku z pracą świadczoną na rzecz Stowarzyszenia Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.

6. Skuteczną reprezentację Stowarzyszenia stanowi Prezes i jeden z członków Zarządu

7. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Prezes, Skarbnik i jedna osoba z członków Zarządu

§ 32

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami

b. zwoływanie obrad Walnego Zebrania,

c. realizacja uchwał Walnego Zebrania.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

5.Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogą elektroniczną poprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksową albo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy liczby członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbą oddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Zarządu.

7. Zarząd zajmuje się prowadzeniem finansów Stowarzyszenia.

8. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i przedkłada na Walnym Zebraniu.

§ 33

1. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku: a.ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, b.złożenia pisemnej rezygnacji, c.odwołania przez Walne Zebranie.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków, w tym Przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności pełnego składu Komisji.

4. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogą elektroniczną poprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksową albo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbą oddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. przynajmniej raz do roku skontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i realizacją uchwał,

b. przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

c. przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

d. delegowanie Członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

e. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd,

f. podejmowanie uchwały w sprawie wskazania członka Komisji Rewizyjnej, który będzie reprezentował Stowarzyszenie w umowie z członkiem zarządu lub w sporze z nim,

g. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

7. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

a.ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b.złozenia pisemnej rezygnacji.

8. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, sponsoringu, dochodów majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

3. Majątek Stowarzyszenia nie podlega podziałowi między jego członków.

§ 36

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie w drodze uchwały.

§ 37

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd

2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania.

3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym: za zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym Prezes Zarządu.

4. Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy.

5. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem majątku w Stowarzyszeniu sprawuje Komisja Rewizyjna.

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Do załatwienia spraw biurowych (księgowość) może korzystać z pomocy osób spoza Stowarzyszenia.

Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 38

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 39

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 40

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców jest dostępny poniżej w formacie PDF:

STATUT Stowarzyszenia w pliku PDF

Ostatnio dodane

Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie
Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie
Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie

Każdy z nas w trosce o zdrowie swoich pociech niejednokrotnie sięgał po witaminę C, jako podstawowy element dbania o odporność młodego organizmu. W sezonie jesienno-zimowym nie wyobrażamy sobie profilaktyki i leczenia infekcji bez witaminy C, która wspiera mechanizmy odpornościowe organizmu1.

Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich
Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich
Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich

Poniżej zamieszczamy listę osób, które prześladują i donoszą na lekarzy walczących o wolność słowa i wolność wyboru metod profilaktyki i leczenia dla naszych pacjentów, o to, abyście otrzymywali Państwo pełną informację na temat proponowanych metod, o to, aby odkłamać rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć.

Osoby, które próbują nas uciszyć, to nie anonimowe postacie, ale konkretni ludzie. Często padają pytania, kim oni są - dlatego publikujemy nazwiska osób, jakie piszą na nas donosy do izb lekarskich, a także osób, jakie prowadzą przeciwko nam postępowania i nas sądzą. Kolejność danych jest zupełnie przypadkowa. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne
Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne
Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne

W ostatnim czasie podjęto dyskusję na temat metod ochrony przed ewentualnym skażeniem promieniotwórczym. Warto pamiętać, że przyjęcie preparatów jodu służy głównie ochronie gruczołu tarczowego przed wbudowaniem się do jego tkanki jodu promieniotwórczego. Na powikłania po skażeniu pierwiastaki promieniotwórczymi narażony może jednak zostać cały organizm - oczywiście stopień uszkodzeń jest zawsze zależny od dawki promieniowania.

W przyrodzie znajdujemy substancje o wysokim potencjale ochronnym wobec narażenia na promieniowanie jonizujące - takwie właściwości ma aronia czarnoowocowa.

Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii
Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii
Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii

Naukowcy po raz kolejny pochylili się nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19.

W poniżej przytoczonym badaniu:

Poprawa przeżycia na oddziale intensywnej terapii w ciężkiej postaci COVID-19 związana ze stosowaniem amantadyny - badanie retrospektywne

stwierdzono, że "u chorych leczonych w OIT z ciężką niewydolnością oddechową podanie amantadyny wiąże się z mniejszą śmiertelnością, co może być związane z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulacyjnym tego środka."

Polscy decydenci milczą na ten temat...