Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

MISJA I CELE

"Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim…"
Czesław Niemen

MISJĄ Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców jest:

Uwolnienie zawodu lekarza i naukowców od zniewolenia i przywracanie wolności zawodowej i naukowej. Propagowanie profilaktyki i leczenia zgodnie z wyborem lekarza i pacjenta.

 • przywrócenie zawodowi lekarza statusu wolnego zawodu i umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim oraz maksymą "Salus aegroti suprema lex"

 • działanie zmierzające do realizacji postulatu medycyny holistycznej opartej na badaniach naukowych (Evidence Based Medicine), metodach tradycyjnych i naturalnych zgodnie z zasadą "Primum non nocere"

 • uznanie wolności słowa za niezbywalne prawo do wymiany poglądów, informacji i doświadczeń we współpracy z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi dla dobra i bezpieczeństwa chorego

 • zapewnienie pomocy prawnej lekarzom - członkom PSNLiN

CELE:

 1. Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza medycyny/lekarza stomatologii z możliwością dobrowolnej przynależności do Izb Lekarskich

 2. Dążenie do powołania niezależnej Izby Lekarskiej oraz Komisji Bioetycznej opiniującej metody leczenia i kwalifikującej propozycje badań medycznych

 3. Dążenie do tego aby Prawo Wykonywania Zawodu lekarza wydawane było przez Ministerstwo Zdrowia lub lokalne organy administracji państwowej działające w zakresie organizacji ochrony zdrowia

 4. Wykonywanie zawodu lekarza oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu wolne od narzuconych procedur z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny" lub aktualnych aktów państwowych w tej dziedzinie oraz wyrażanie opinii w przypadku jej zmiany

 5. Zapewnienie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną (np. prawnych i etycznych, biologicznych, biochemicznych, fizjoterapeutycznych), opartego na argumentach oraz doświadczeniu

 6. Komentowanie i zajmowanie stanowisk wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń zdrowia ludzkiego

 7. Ochrona niezależności zawodu lekarskiego w zakresie postępowania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego i usprawniającego wobec każdego pacjenta zgodnie z zasadą, iż celem leczenia jest przywrócenie zdrowia i zachowanie życia pacjenta

 8. Działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii zarówno przez lekarza jak i pacjenta

 9. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i propagującej zdrowotnie pożądane postawy życiowe jednostki i społeczeństwa

 10. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych służąca jak najlepszym efektom leczenia oraz konsolidacji lekarzy, w tym nawiązywanie współpracy z niezależnymi osobami fizycznymi, organizacjami lekarskimi oraz naukowcami i placówkami naukowymi w Polsce i na świecie w celu poszerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki i leczenia

 11. Prawna i socjalna opieka nad lekarzami, którzy swoją postawą i działalnością na rzecz zdrowia pacjentów lub społeczności narazili się na nieuzasadnione represje ze strony organów państwowych

 12. Propagowanie Stowarzyszenia korzystając z wszelkich dostępnych aktualnie źródeł medialnych oraz drogą kontaktów osobistych i formalnych

 13. Zwracanie uwagi na możliwość podwyższania kwalifikacji zawodu lekarza w kierunku szkolenia ustawicznego, specjalizacji oraz zdobywania tytułów naukowych

 14. Przywracanie wolności dla naukowych badań klinicznych

 15. Wszelkie inne cele wynikające z bieżącej sytuacji społecznej, epidemiologicznej, leczniczej lub innego zakresu medycyny, które mogą być dodawane w ramach uchwały Zarządu lub Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia

 16. Apolityczność Stowarzyszenia ze skupieniem się na zagadnieniach merytorycznych ochrony zdrowia i finansowania ochrony zdrowia

 17. Niezależność od firm farmaceutycznych

Cele stowarzyszenia realizowane są przez:

 • Wydawanie czasopisma w ramach Stowarzyszenia, którego treść będzie zbieżna z celami Stowarzyszenia lub korzystna dla jego działalności
 • Utworzenie strony internetowej w celu propagowania informacji o stowarzyszeniu i jego działalności
 • Aktywności we wszelkiego rodzaju aktualnie dostępnych mediach
 • Aktywnej i stałej działalności wszystkich członków Stowarzyszenia w różnych grupach/komisjach tematycznych
 • Zjazdy członków stowarzyszenia co 2 lata z możliwością zjazdu nadzwyczajnego w razie zaistniałej konieczności
 • Organizację spotkań naukowych o różnym charakterze dotyczących m.in. zagadnień nauk biologicznych, medycznych, etycznych, społecznych i innych
 • Pozyskiwanie środków finansowych różnymi sposobami uznanymi przez obowiązujące prawo celem prowadzenia działalności, z wykluczeniem finansowania przez firmy farmaceutyczne
 • Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności opieki medycznej dla pacjentów
 • Wypowiadania się w sprawie norm prawnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio aspektów medycznych, ustalanych przez władze państwowe
 • Opiniowanie i prowadzenie badań naukowych z szeroko pojętych nauk medycznych i pokrewnych
 • Prowadzenia obserwacji lub badań epidemiologicznych lub socjologicznych mających wpływ na zdrowotność społeczeństwa polskiego
 • Pomoc prawną dla osób, które w wyniku swoich działań dla dobra społecznego lub jednostki, zostali dyskredytowani lub oskarżeni
 • Współpracę z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia

Ostatnio dodane

Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie
Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie
Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie

Każdy z nas w trosce o zdrowie swoich pociech niejednokrotnie sięgał po witaminę C, jako podstawowy element dbania o odporność młodego organizmu. W sezonie jesienno-zimowym nie wyobrażamy sobie profilaktyki i leczenia infekcji bez witaminy C, która wspiera mechanizmy odpornościowe organizmu1.

Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich
Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich
Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich

Poniżej zamieszczamy listę osób, które prześladują i donoszą na lekarzy walczących o wolność słowa i wolność wyboru metod profilaktyki i leczenia dla naszych pacjentów, o to, abyście otrzymywali Państwo pełną informację na temat proponowanych metod, o to, aby odkłamać rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć.

Osoby, które próbują nas uciszyć, to nie anonimowe postacie, ale konkretni ludzie. Często padają pytania, kim oni są - dlatego publikujemy nazwiska osób, jakie piszą na nas donosy do izb lekarskich, a także osób, jakie prowadzą przeciwko nam postępowania i nas sądzą. Kolejność danych jest zupełnie przypadkowa. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne
Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne
Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne

W ostatnim czasie podjęto dyskusję na temat metod ochrony przed ewentualnym skażeniem promieniotwórczym. Warto pamiętać, że przyjęcie preparatów jodu służy głównie ochronie gruczołu tarczowego przed wbudowaniem się do jego tkanki jodu promieniotwórczego. Na powikłania po skażeniu pierwiastaki promieniotwórczymi narażony może jednak zostać cały organizm - oczywiście stopień uszkodzeń jest zawsze zależny od dawki promieniowania.

W przyrodzie znajdujemy substancje o wysokim potencjale ochronnym wobec narażenia na promieniowanie jonizujące - takwie właściwości ma aronia czarnoowocowa.

Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii
Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii
Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii

Naukowcy po raz kolejny pochylili się nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19.

W poniżej przytoczonym badaniu:

Poprawa przeżycia na oddziale intensywnej terapii w ciężkiej postaci COVID-19 związana ze stosowaniem amantadyny - badanie retrospektywne

stwierdzono, że "u chorych leczonych w OIT z ciężką niewydolnością oddechową podanie amantadyny wiąże się z mniejszą śmiertelnością, co może być związane z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulacyjnym tego środka."

Polscy decydenci milczą na ten temat...