Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

MISJA I CELE

"Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim…"
Czesław Niemen

MISJĄ Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców jest:

Uwolnienie zawodu lekarza i naukowców od zniewolenia i przywracanie wolności zawodowej i naukowej. Propagowanie profilaktyki i leczenia zgodnie z wyborem lekarza i pacjenta.

 • przywrócenie zawodowi lekarza statusu wolnego zawodu i umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim oraz maksymą "Salus aegroti suprema lex"

 • działanie zmierzające do realizacji postulatu medycyny holistycznej opartej na badaniach naukowych (Evidence Based Medicine), metodach tradycyjnych i naturalnych zgodnie z zasadą "Primum non nocere"

 • uznanie wolności słowa za niezbywalne prawo do wymiany poglądów, informacji i doświadczeń we współpracy z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi dla dobra i bezpieczeństwa chorego

 • zapewnienie pomocy prawnej lekarzom - członkom PSNLiN

CELE:

 1. Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza medycyny/lekarza stomatologii z możliwością dobrowolnej przynależności do Izb Lekarskich

 2. Dążenie do powołania niezależnej Izby Lekarskiej oraz Komisji Bioetycznej opiniującej metody leczenia i kwalifikującej propozycje badań medycznych

 3. Dążenie do tego aby Prawo Wykonywania Zawodu lekarza wydawane było przez Ministerstwo Zdrowia lub lokalne organy administracji państwowej działające w zakresie organizacji ochrony zdrowia

 4. Wykonywanie zawodu lekarza oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu wolne od narzuconych procedur z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w "Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny" lub aktualnych aktów państwowych w tej dziedzinie oraz wyrażanie opinii w przypadku jej zmiany

 5. Zapewnienie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną (np. prawnych i etycznych, biologicznych, biochemicznych, fizjoterapeutycznych), opartego na argumentach oraz doświadczeniu

 6. Komentowanie i zajmowanie stanowisk wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń zdrowia ludzkiego

 7. Ochrona niezależności zawodu lekarskiego w zakresie postępowania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego i usprawniającego wobec każdego pacjenta zgodnie z zasadą, iż celem leczenia jest przywrócenie zdrowia i zachowanie życia pacjenta

 8. Działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii zarówno przez lekarza jak i pacjenta

 9. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i propagującej zdrowotnie pożądane postawy życiowe jednostki i społeczeństwa

 10. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych służąca jak najlepszym efektom leczenia oraz konsolidacji lekarzy, w tym nawiązywanie współpracy z niezależnymi osobami fizycznymi, organizacjami lekarskimi oraz naukowcami i placówkami naukowymi w Polsce i na świecie w celu poszerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki i leczenia

 11. Prawna i socjalna opieka nad lekarzami, którzy swoją postawą i działalnością na rzecz zdrowia pacjentów lub społeczności narazili się na nieuzasadnione represje ze strony organów państwowych

 12. Propagowanie Stowarzyszenia korzystając z wszelkich dostępnych aktualnie źródeł medialnych oraz drogą kontaktów osobistych i formalnych

 13. Zwracanie uwagi na możliwość podwyższania kwalifikacji zawodu lekarza w kierunku szkolenia ustawicznego, specjalizacji oraz zdobywania tytułów naukowych

 14. Przywracanie wolności dla naukowych badań klinicznych

 15. Wszelkie inne cele wynikające z bieżącej sytuacji społecznej, epidemiologicznej, leczniczej lub innego zakresu medycyny, które mogą być dodawane w ramach uchwały Zarządu lub Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia

 16. Apolityczność Stowarzyszenia ze skupieniem się na zagadnieniach merytorycznych ochrony zdrowia i finansowania ochrony zdrowia

 17. Niezależność od firm farmaceutycznych

Cele stowarzyszenia realizowane są przez:

 • Wydawanie czasopisma w ramach Stowarzyszenia, którego treść będzie zbieżna z celami Stowarzyszenia lub korzystna dla jego działalności
 • Utworzenie strony internetowej w celu propagowania informacji o stowarzyszeniu i jego działalności
 • Aktywności we wszelkiego rodzaju aktualnie dostępnych mediach
 • Aktywnej i stałej działalności wszystkich członków Stowarzyszenia w różnych grupach/komisjach tematycznych
 • Zjazdy członków stowarzyszenia co 2 lata z możliwością zjazdu nadzwyczajnego w razie zaistniałej konieczności
 • Organizację spotkań naukowych o różnym charakterze dotyczących m.in. zagadnień nauk biologicznych, medycznych, etycznych, społecznych i innych
 • Pozyskiwanie środków finansowych różnymi sposobami uznanymi przez obowiązujące prawo celem prowadzenia działalności, z wykluczeniem finansowania przez firmy farmaceutyczne
 • Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności opieki medycznej dla pacjentów
 • Wypowiadania się w sprawie norm prawnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio aspektów medycznych, ustalanych przez władze państwowe
 • Opiniowanie i prowadzenie badań naukowych z szeroko pojętych nauk medycznych i pokrewnych
 • Prowadzenia obserwacji lub badań epidemiologicznych lub socjologicznych mających wpływ na zdrowotność społeczeństwa polskiego
 • Pomoc prawną dla osób, które w wyniku swoich działań dla dobra społecznego lub jednostki, zostali dyskredytowani lub oskarżeni
 • Współpracę z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia

Ostatnio dodane

WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
Pokaż
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.

19 kwietnia 2023 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencja poświęcona wdrażanemu przez 196 narodów, tzw. Traktatowi Pandemicznemu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Konferencja została zorganizowana przez europejskich posłów: Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, ...

WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.

19 kwietnia 2023 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencja poświęcona wdrażanemu przez 196 narodów, tzw. Traktatowi Pandemicznemu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Konferencja została zorganizowana przez europejskich posłów: Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginie Joron, Mislava Kolakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes. Zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w pracy z WHO, którzy wyjaśnili opinii publicznej zagrożenia płynące z wdrożenia ww. traktatu.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP

Wygrana bitwa, wojna trwa dalej! Mec. Arkadiusz Tetela i Stop Nop Justyny Sochy odzuskali miliony złotych bezprawnie odebrane rodzicom z powodu niepoddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

 • Obecnie obowiązek szczepień formalnie jest niezgodny z Konstytucją - komunikat GIS nie stanowi źródła prawa
 • Osoby, które otrzymały grzywny powinny złożyć wniosek o wznowienie postępowania za 6 miesięcy od wyroku TK
 • Osoby, które mają postępowanie w toku powinny powołać się na wyrok TK (organy administracji mogą jeszcze próbować nakładać grzywny, sądy powinny je uchylać)
Trybunał Konstytucyjny - oświadczenie dr Piotra Witczaka z PSNLiN nt. obowiązku szczepienia dzieci
Pokaż
Trybunał Konstytucyjny - oświadczenie dr Piotra Witczaka z PSNLiN nt. obowiązku szczepienia dzieci

9.05.2023 o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć pierwszą w historii skargę rodziców w sprawie obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym, złożoną w ich imieniu przez adwokata Arkadiusza Tetelę z inicjatywy STOP NOP.

W tej sprawie głos zabrali przedstawiciele PSNLiN m.in. ...