Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

ZOSTAŃ CZŁONKIEM PSNLiN

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Jeśli nasza misja i cele są Państwu bliskie, zapraszamy do współpracy.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być lekarz czy lekarz stomatolog bądź naukowiec z dziedziny pokrewnej naukom medycznym.

Pozostałe osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi.*

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

Członek Stowarzyszenia nie może mieć konfliktu interesów z żadną firmą farmaceutyczną.

Osoba ubiegająca się o członkostwo składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą w szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w Statucie. (tutaj powinien być link przenoszący do treści statutu).

Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

a. uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

e. być na bieżąco informowany o działalności Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać Statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowa-rzyszenia,

b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

d. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

e. uczestniczyć w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

f. opłacać składki na działalność Stowarzyszenia ustalane przez Walne Zebranie.

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a. zgonu członka,

b. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres następujących po sobie 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statu-tu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Sto-warzyszenia,

e. nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku,

f. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Członek honorowy ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

Zapis powyższy nie obowiązuje członków honorowych, którzy są jednocześnie

członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

c. zwracać się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,

d. uczestniczyć w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członek honorowy ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków.

Członek wspierający ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatry-wane są sprawy jego dotyczące,

c. do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów, zwracanie się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Członek wspierający ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

c. uiszczać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości,

d. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

e. wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się do opłacania miesięcznych składek o ustalonej wysokości (50zł).

Nr konta do wpłat: PKO BP 15 1020 1097 0000 7702 0807 3464

Tytuł: składka członkowska

W przypadku barku możliwości finansowych, w drodze uchwały, zarząd może zmniejszyć wysokość składki lub z niej zwolnić.

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do pobrania:

1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PSNLiN

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Skany wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz wypełnionych załączników, a także kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/tytuł naukowy prosimy przesłać na adres: biuro@psnlin.pl

a wersji papierowej listownie na adres:

Biuro Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

ul. Szczęsna 26

02-454 Warszawa

Każda deklaracja jest rozpatrywana indywidualnie.

Drogą mailową otrzymają Państwo zaproszenie na spotkanie online (zoom meeting) z członkami Zarządu.

Po spotkaniu uzyskają Państwo potwierdzenie przyjęcia do Stowarzyszenia.

*członkowie wspierający powinni być swą profesją związani ze zdrowiem/medycyną (np. pielęgniarki/pielęgniarze, fizykoterapeuci, fitoterapeuci, naturoterapeuci, psychologowie/psychoterapeuci i inne pokrewne profesje paramedyczne).

Wszystkie pozostałe osoby - chcące wspierać nasze Stowarzyszenie - zapraszamy do Koła Sympatyków PSNLiN i aktywne działania polegające np. na koloportażu naszych ulotek, czy rozpowszechnianiu na jak najszerszą skale publikowanych przez nas treści i informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a także - jeśli uznacie to Państwo za właściwe - do wspierania nas finansowo poprzez darowizny. Każda forma wsparcia jest dla nas niezmiernie cenna.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Ostatnio dodane

Badania w Tajlandii wykazały problemy z sercem u 29 procent zaszczepionej młodzieży
Badania w Tajlandii wykazały problemy z sercem u 29 procent zaszczepionej młodzieży

Według nowego badania, prawie trzy na 10 dzieci, które otrzymały szczepionkę Pfizera COVID-19, doświadczyło później skutków ubocznych dotyczących serca.

Badanie: "Cardiovascular Effects of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents" (Wpływ szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy u młodzieży) - preprint z 8 sierpnia 2022.

Niniejsze badanie koncentruje się na skutkach sercowo-naczyniowych, w szczególności zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, po wstrzyknięciu szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19 u młodzieży z Tajlandii.

500 000 zł kary dla lekarza za leczenie amantadyną
500 000 zł kary dla lekarza za leczenie amantadyną

O problemie, z jakim borykają się lekarze, którzy stali na pierwszej linii ognia i z zaangażowaniem leczyli od wczesnych dni infekcji osoby z rozpoznanym Covid-19, a którym jest prześladowanie przez Rzecznika Praw Pacjenta, pisaliśmy już wcześniej w artykule:

Rzecznik Praw Pacjenta czy Rzecznik Praw Farmacji

https://psnlin.pl/news,rzecznik-praw-pacjenta-czy-rzecznik-praw-farmacji,135.html

Czy "szczepionki" były testowane na zwierzętach?
Czy "szczepionki" były testowane na zwierzętach?

"Fact Checking wspomina o trzech badaniach na zwierzętach. Jak się jednak okazało, we wszystkich trzech badaniach eksperymentatorzy zabili zwierzęta testowe krótko po podaniu szczepionki." - donosi publicysta Mariusz Jagóra.

Dr Katarzyna Bross-Walderdorff z PSNLiN w Realu24 - o zdrowiu Polaków
Pokaż
Dr Katarzyna Bross-Walderdorff z PSNLiN w Realu24 - o zdrowiu Polaków

Posłuchaj odważnej lekarki, która za głoszenie prawdy płaci wysoką cenę, a ludzkie zdrowie przedkłada ponad swój interes.


Do dzisiaj nie ma żadnej debaty. Obecnie są dane statystyczne potwierdzające obawy i ostrzeżenia niezależnych lekarzy, ale dalej się ich ucisza. Krok po kroku, w całej Europie, ...