Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

ZOSTAŃ CZŁONKIEM PSNLiN

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Jeśli nasza misja i cele są Państwu bliskie, zapraszamy do współpracy.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być lekarz czy lekarz stomatolog bądź naukowiec z dziedziny pokrewnej naukom medycznym.

Pozostałe osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi.*

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

Członek Stowarzyszenia nie może mieć konfliktu interesów z żadną firmą farmaceutyczną.

Osoba ubiegająca się o członkostwo składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą w szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w Statucie. (tutaj powinien być link przenoszący do treści statutu).

Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

a. uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

e. być na bieżąco informowany o działalności Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać Statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowa-rzyszenia,

b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

d. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

e. uczestniczyć w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

f. opłacać składki na działalność Stowarzyszenia ustalane przez Walne Zebranie.

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a. zgonu członka,

b. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres następujących po sobie 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statu-tu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Sto-warzyszenia,

e. nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku,

f. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Członek honorowy ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

Zapis powyższy nie obowiązuje członków honorowych, którzy są jednocześnie

członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

c. zwracać się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,

d. uczestniczyć w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członek honorowy ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków.

Członek wspierający ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatry-wane są sprawy jego dotyczące,

c. do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów, zwracanie się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Członek wspierający ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

c. uiszczać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości,

d. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

e. wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się do opłacania miesięcznych składek o ustalonej wysokości (50zł).

Nr konta do wpłat: PKO BP 15 1020 1097 0000 7702 0807 3464

Tytuł: składka członkowska

W przypadku barku możliwości finansowych, w drodze uchwały, zarząd może zmniejszyć wysokość składki lub z niej zwolnić.

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do pobrania:

1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PSNLiN

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Skany wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz wypełnionych załączników, a także kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/tytuł naukowy prosimy przesłać na adres: biuro@psnlin.pl

a wersji papierowej listownie na adres:

Biuro Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

ul. Szczęsna 26

02-454 Warszawa

Każda deklaracja jest rozpatrywana indywidualnie.

Drogą mailową otrzymają Państwo zaproszenie na spotkanie online (zoom meeting) z członkami Zarządu.

Po spotkaniu uzyskają Państwo potwierdzenie przyjęcia do Stowarzyszenia.

*członkowie wspierający powinni być swą profesją związani ze zdrowiem/medycyną (np. pielęgniarki/pielęgniarze, fizykoterapeuci, fitoterapeuci, naturoterapeuci, psychologowie/psychoterapeuci i inne pokrewne profesje paramedyczne).

Wszystkie pozostałe osoby - chcące wspierać nasze Stowarzyszenie - zapraszamy do Koła Sympatyków PSNLiN i aktywne działania polegające np. na koloportażu naszych ulotek, czy rozpowszechnianiu na jak najszerszą skale publikowanych przez nas treści i informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a także - jeśli uznacie to Państwo za właściwe - do wspierania nas finansowo poprzez darowizny. Każda forma wsparcia jest dla nas niezmiernie cenna.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Ostatnio dodane

Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie
Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie
Odporność Twojego dziecka a nowoczesne technologie

Każdy z nas w trosce o zdrowie swoich pociech niejednokrotnie sięgał po witaminę C, jako podstawowy element dbania o odporność młodego organizmu. W sezonie jesienno-zimowym nie wyobrażamy sobie profilaktyki i leczenia infekcji bez witaminy C, która wspiera mechanizmy odpornościowe organizmu1.

Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich
Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich
Lista donosicieli i "funkcjonariuszy" izb lekarskich

Poniżej zamieszczamy listę osób, które prześladują i donoszą na lekarzy walczących o wolność słowa i wolność wyboru metod profilaktyki i leczenia dla naszych pacjentów, o to, abyście otrzymywali Państwo pełną informację na temat proponowanych metod, o to, aby odkłamać rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć.

Osoby, które próbują nas uciszyć, to nie anonimowe postacie, ale konkretni ludzie. Często padają pytania, kim oni są - dlatego publikujemy nazwiska osób, jakie piszą na nas donosy do izb lekarskich, a także osób, jakie prowadzą przeciwko nam postępowania i nas sądzą. Kolejność danych jest zupełnie przypadkowa. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne
Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne
Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne

W ostatnim czasie podjęto dyskusję na temat metod ochrony przed ewentualnym skażeniem promieniotwórczym. Warto pamiętać, że przyjęcie preparatów jodu służy głównie ochronie gruczołu tarczowego przed wbudowaniem się do jego tkanki jodu promieniotwórczego. Na powikłania po skażeniu pierwiastaki promieniotwórczymi narażony może jednak zostać cały organizm - oczywiście stopień uszkodzeń jest zawsze zależny od dawki promieniowania.

W przyrodzie znajdujemy substancje o wysokim potencjale ochronnym wobec narażenia na promieniowanie jonizujące - takwie właściwości ma aronia czarnoowocowa.

Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii
Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii
Amantadyna poprawia przeżycie chorych w ciężkiej postaci COVID-19 na oddziale intensywnej terapii

Naukowcy po raz kolejny pochylili się nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19.

W poniżej przytoczonym badaniu:

Poprawa przeżycia na oddziale intensywnej terapii w ciężkiej postaci COVID-19 związana ze stosowaniem amantadyny - badanie retrospektywne

stwierdzono, że "u chorych leczonych w OIT z ciężką niewydolnością oddechową podanie amantadyny wiąże się z mniejszą śmiertelnością, co może być związane z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulacyjnym tego środka."

Polscy decydenci milczą na ten temat...