Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

ZOSTAŃ CZŁONKIEM PSNLiN

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Jeśli nasza misja i cele są Państwu bliskie, zapraszamy do współpracy.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być lekarz czy lekarz stomatolog bądź naukowiec z dziedziny pokrewnej naukom medycznym.

Pozostałe osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi.*

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

Członek Stowarzyszenia nie może mieć konfliktu interesów z żadną firmą farmaceutyczną.

Osoba ubiegająca się o członkostwo składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą w szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w Statucie. (tutaj powinien być link przenoszący do treści statutu).

Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

a. uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

e. być na bieżąco informowany o działalności Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać Statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowa-rzyszenia,

b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

d. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

e. uczestniczyć w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

f. opłacać składki na działalność Stowarzyszenia ustalane przez Walne Zebranie.

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a. zgonu członka,

b. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres następujących po sobie 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statu-tu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Sto-warzyszenia,

e. nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku,

f. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Członek honorowy ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

Zapis powyższy nie obowiązuje członków honorowych, którzy są jednocześnie

członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,

c. zwracać się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,

d. uczestniczyć w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członek honorowy ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków.

Członek wspierający ma prawo:

a. brać udział w Walnym Zebraniu,

b. uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatry-wane są sprawy jego dotyczące,

c. do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów, zwracanie się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Członek wspierający ma obowiązek:

a. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b. działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków,

c. uiszczać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości,

d. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

e. wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się do opłacania miesięcznych składek o ustalonej wysokości (50zł).

Nr konta do wpłat: PKO BP 15 1020 1097 0000 7702 0807 3464

Tytuł: składka członkowska

W przypadku barku możliwości finansowych, w drodze uchwały, zarząd może zmniejszyć wysokość składki lub z niej zwolnić.

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do pobrania:

1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PSNLiN

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Skany wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz wypełnionych załączników, a także kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/tytuł naukowy prosimy przesłać na adres: biuro@psnlin.pl

a wersji papierowej listownie na adres:

Biuro Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

ul. Szczęsna 26

02-454 Warszawa

Każda deklaracja jest rozpatrywana indywidualnie.

Drogą mailową otrzymają Państwo zaproszenie na spotkanie online (zoom meeting) z członkami Zarządu.

Po spotkaniu uzyskają Państwo potwierdzenie przyjęcia do Stowarzyszenia.

*członkowie wspierający powinni być swą profesją związani ze zdrowiem/medycyną (np. pielęgniarki/pielęgniarze, fizykoterapeuci, fitoterapeuci, naturoterapeuci, psychologowie/psychoterapeuci i inne pokrewne profesje paramedyczne).

Wszystkie pozostałe osoby - chcące wspierać nasze Stowarzyszenie - zapraszamy do Koła Sympatyków PSNLiN i aktywne działania polegające np. na koloportażu naszych ulotek, czy rozpowszechnianiu na jak najszerszą skale publikowanych przez nas treści i informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a także - jeśli uznacie to Państwo za właściwe - do wspierania nas finansowo poprzez darowizny. Każda forma wsparcia jest dla nas niezmiernie cenna.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Ostatnio dodane

WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
Pokaż
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.

19 kwietnia 2023 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencja poświęcona wdrażanemu przez 196 narodów, tzw. Traktatowi Pandemicznemu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Konferencja została zorganizowana przez europejskich posłów: Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, ...

WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.
WHO - GLOBALNY ZAMACH STANU! Konferencja w Parlamencie Europejskim.

19 kwietnia 2023 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencja poświęcona wdrażanemu przez 196 narodów, tzw. Traktatowi Pandemicznemu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Konferencja została zorganizowana przez europejskich posłów: Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginie Joron, Mislava Kolakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes. Zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w pracy z WHO, którzy wyjaśnili opinii publicznej zagrożenia płynące z wdrożenia ww. traktatu.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (SK81/19) - Obowiązek szczepień dzieci formalnie niezgodny z Konstytucją RP

Wygrana bitwa, wojna trwa dalej! Mec. Arkadiusz Tetela i Stop Nop Justyny Sochy odzuskali miliony złotych bezprawnie odebrane rodzicom z powodu niepoddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

  • Obecnie obowiązek szczepień formalnie jest niezgodny z Konstytucją - komunikat GIS nie stanowi źródła prawa
  • Osoby, które otrzymały grzywny powinny złożyć wniosek o wznowienie postępowania za 6 miesięcy od wyroku TK
  • Osoby, które mają postępowanie w toku powinny powołać się na wyrok TK (organy administracji mogą jeszcze próbować nakładać grzywny, sądy powinny je uchylać)
Trybunał Konstytucyjny - oświadczenie dr Piotra Witczaka z PSNLiN nt. obowiązku szczepienia dzieci
Pokaż
Trybunał Konstytucyjny - oświadczenie dr Piotra Witczaka z PSNLiN nt. obowiązku szczepienia dzieci

9.05.2023 o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć pierwszą w historii skargę rodziców w sprawie obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym, złożoną w ich imieniu przez adwokata Arkadiusza Tetelę z inicjatywy STOP NOP.

W tej sprawie głos zabrali przedstawiciele PSNLiN m.in. ...