Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pomoc prawna

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Odmówiono Ci pomocy, ponieważ nie wyraziłeś zgody na przeprowadzenie testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 lub dlatego, że nie jesteś "zaszczepiony"?

JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM!!!

Walcz o swoje prawa! Pobierz, wydrukuj i wypełnij przygotowany przez prawnika wniosek.

WNIOSEK

Poniższe pismo stanowi wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w przypadku istnienia podejrzenia, że dany lekarz mógł dopuścić się przewinienia zawodowego. Pismo winno być uzupełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w nawiasach. Ważne jest dokładne zidentyfikowanie Okręgowej Izby Lekarskiej, której lekarz jest członkiem oraz ustalenie numeru prawa wykonywania zawodu. Wniosek może być modyfikowany oraz uzupełniany zwłaszcza w zakresie opisu zdarzenia będącego przedmiotem zawiadomienia. Opis zdarzenia winien być jak najbardziej szczegółowy. Do wniosku należy załączyć wszelkie materiały, które mogłyby posłużyć za dowód na poparcie okoliczności wskazanych we wniosku. Materiał dowodowy może być załączony do wniosku zarówno w formie papierowej jak i na nośnikach elektronicznych.

Wniosek

o

wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Działając w imieniu własnym na podstawie art. 57 ust.1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (dalej: uoil) w zw. z art. 45 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 uoil niniejszym wnoszę o:

wszczęcie przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ……………………. Izby Lekarskiej postępowania wyjaśniającego w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy w stosunku do (imię i nazwisko lekarza), numer prawa wykonywania zawodu ……….., będącego członkiem ………………… Izby Lekarskiej z uwagi na to, że: (imię i nazwisko lekarza) w dniu (dokładna data) o godzinie ……….., w szpitalu/przychodzi/gabinecie lekarskim (dokładne wskazanie nazwy) w (miejscowość) naruszył godność zawodu lekarza i podważył zaufanie do zawodu lekarza oraz działał na szkodę (imię i nazwisko)poprzez (niepotrzebne skreślić) :

- uzależnienie udzielenia pomocy medycznej (imię i nazwisko) od uprzedniego przeprowadzenia testu w kierunku COVID-19;

- odmowę udzielenia pomocy medycznej (imię i nazwisko) z uwagi na nie przeprowadzenie przez ww. testu w kierunku COVID-19;

- odmowę udzielenia pomocy medycznej (imię i nazwisko) z uwagi na nie przyjęcie przez ww. szczepionki lub innego preparatu medycznego mającego zabezpieczać przed zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 ;

tj. dopuszczenie się przewinienia zawodowego z art. 53 ustawy o izbach lekarskich oraz naruszenia art. 1 ust 3, art. 2 art. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

a ponadto wnoszę o :

- wystąpienie do (imię i nazwisko lekarza) o przekazanie informacji o wszelkich związkach z firmami będącymi producentami szczepionek i preparatów medycznych przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, udzielonych subwencjom z ich strony, oraz innych korzyściach mogących być przyczyną konfliktu interesów;

- wystąpienie do podmiotów leczniczych, instytucji badawczych i naukowych, w których ww. lekarz zajmuje stanowisko kierownicze lub świadczy pracę o przekazanie informacji czy ww. podmioty prowadziły bądź nadal prowadzą współpracę z firmami będącymi producentami szczepionek i preparatów medycznych przeciwko wirusowi Sars-CoV-II oraz czy w ramach tej współpracy otrzymały korzyści finansowe;

- zwrócenie się do szpital/przychodnia (dokładna nazwa i adres), w której zatrudniony jest ww. lekarz o przekazanie informacji czy została on zaszczepiony jedną ze szczepionek przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, a jeśli tak to jakim preparatem, kiedy i iloma dawkami, ewentualnie o przekazanie informacji czy ww. lekarz chorował na COVID-19 a jeśli tak to kiedy;

- wywołanie opinii biegłego lekarza celem stwierdzenia czy wykonanie testu na COVID-19 było konieczne dla ratowania życia i zdrowia ww. pacjenta; czy a jeśli tak to jakie opóźnienie w postawieniu diagnozy odnośnie stanu zdrowia pacjenta spowodowało przeprowadzenie ww. testu oraz oczekiwanie na jego wyniki oraz czy w wyniku tego opóźnienia pacjent został narażony na utratę życia lub zdrowia, a także czy opóźnienie to wywołało negatywne skutki dla zdrowia pacjenta;

UZASADNIENIE

W dniu (dzień/miesiąc/rok) do szpitala/przychodni (dokładna nazwa i adres) zgłosił/a się (imię i nazwisko). Ww. miał/a następujące objawy/obrażenia ciała: (dokładnie opisanie objawów oraz czasu ich trwania: kaszel, wysoka temperatura, katar; ból w klatce piersiowej; wysokie ciśnienie krwi; bełkotliwa mowa; ewentualnie krwawiące rany, złamania lub inne obrażenia i objawy). Z uwagi na pogarszający się stan pacjenta wymagane było niezwłoczne udzielenie pomocy medycznej. Pomimo tego (imię i nazwisko lekarza) numer prawa wykonywania zawodu ……….., będącego członkiem ………………… Izby Lekarskiej zatrudniony w ww. jednostce medycznej (niepotrzebne skreślić):

- uzależnił udzielenie pomocy medycznej (imię i nazwisko) od uprzedniego przeprowadzenia testu w kierunku COVID-19;

- odmówił udzielenia pomocy medycznej (imię i nazwisko) z uwagi na nie przeprowadzenie przez ww. testu w kierunku COVID-19;

- odmówił udzielenia pomocy medycznej (imię i nazwisko) z uwagi na nie przyjęcie przez ww. szczepionki lub innego preparatu medycznego mającego zabezpieczać przed zakażeniem wirusem Sars-CoV-2;

Należy zauważyć, że zgodnie z treścią roty przyrzeczenia lekarskiego lekarz zobowiązuje się przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek.

Ponadto jak wynika z treści art. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka niezależnie do tego kim jest, skąd pochodzi i jaką ma sytuację materialną a także od prezentowanych poglądów politycznych i innych uwarunkowań. Należy zauważyć, że w kategorii "innych uwarunkowań" mieszczą się również fakt niezaszczepienia lub niepoddania się testom na COVID-19.

Z powyższego wynika jednoznacznie obowiązek powstrzymania się przez lekarza od podejmowania wszelkich działań, które nie są konieczne dla ratowania życia i zdrowia pacjenta a które mogłyby opóźnić udzielenie pomocy medycznej pacjentowi oraz narażałyby go na niepotrzebne cierpienie i stres. Jednocześnie podejmowanie działań leczniczych w żadnym razie nie powinno być uzależnione od wykonania testów, które nie są konieczne do postawienia prawidłowej diagnozy odnośnie stanu zdrowia pacjenta, wykazywanych objawów chorobowych, oceny skutków odniesionych obrażeń oraz do niezwłocznego wdrożenia właściwego leczenia.

Należy ponadto zauważyć, że wykonanie testów w kierunku COVID-19 nie jest również konieczne dla podjęcia decyzji odnośnie leczenia w przypadku wykazywania przez pacjenta objawów typowych dla tej choroby oraz dla grypy, tj. wysokiej gorączki, kaszlu, ogólnego osłabienia, bólu mięśni i innych. Wskazać należy, że przeprowadzenie przez lekarza prawidłowego wywiadu z pacjentem oraz wykonanie podstawowych czynności diagnostycznych takich jak osłuchanie pacjenta za pomocą stetoskopu, zmierzenie ciśnienia oraz dokonanie oględzin ciała i poczynienie obserwacji odnośnie reakcji pacjenta pozwala w stopniu wystarczającym na podjęcie decyzji odnośnie leczenia lub konieczności wykonania dodatkowych badań diagnostycznych.

Ponadto lekarz nie powinien również uzależniać zbadania pacjenta i podjęcia czynności leczniczych od uprzedniego przyjęcia przez pacjenta preparatów medycznych mających w założeniach przeciwdziałać zakażeniu wirusem Sars-CoV-2 w szczególności gdy przyjmowanie tych preparatów nie jest obowiązkowe.

Pobierz formularz do uzupełnienia i wydruku.

Źródło: PSNLiN

Ostatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.