Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

NEWSY PSNLiN

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
PILNE! POPRAWKI DO IHR TO USTANOWIENIE GLOBALNEJ DYKTATURY WHO!

Trwa właśnie 75 Światowe Zgromadzenie Zdrowia, w czasie którego zostanie podjęta decyzja o przyjęciu poprawek do IHR - Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

18 stycznia 2022 r. amerykańska delegacja WHO wniosła szereg poprawek do IHR - Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. International Health Regulations to dokument podpisany przez wszystkie kraje świata, a jego treść od 2005 r. stanowi prawo międzynarodowe. Wszystkie poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) są nadrzędne w stosunku do konstytucji poszczególnych krajów. Poprawki zaproponowane przez delegację USA postulują zrzeczenie się krajowej suwerenności na rzecz WHO i przyznanie tej organizacji więcej władzy...

Obejrzyj film dotyczący poprawek IHR

TRAKTAT ANTYPANDEMICZNY WHO i POPRAWKI DO IHR (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) są bezpośrednim atakiem globalistów na demokratyczne, suwerenne i niepodległe narody świata w celu ustanowienia SANITARNEJ DYKTATURY WHO pod pretekstem ciągłej walki z niekończącymi się i ciągle zapowiadanymi "pandemiami"...

traktat-antypandemiczny-who-i-poprawki-do-ihr-to-globalna-dyktatura-who

2. DEKLARACJA SPRZECIWU wobec poprawek do IHR

traktat antypandemiczny who i poprawki do ihr to globalna dyktatura who

POBIERZ GRAFIKĘ I WYŚLIJ ZNAJOMYM


DEKLARACJA SPRZECIWU WOBEC POPRAWEK IHR - MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISÓW ZDROWOTNYCH.


My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się proponowanym poprawkom do obowiązujących Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2005 r. i popieramy prawo wszystkich ludzi do suwerenności zdrowotnej i samostanowienia.

Zaproponowane przez Stany Zjednoczone poprawki do IHR mają być rozpatrzone podczas 75. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które rozpocznie się 22 maja 2022 r. Proponowane zmiany stwarzają jednak niejasność co do daty ich wejścia w życie, gdyż wyraźnie stwierdza się w nich, że wejdą one w życie sześć miesięcy po dacie powiadomienia przez Dyrektora Generalnego, podczas gdy obowiązujące IHR stanowią, że zmiany wchodzą w życie 18 miesięcy po powiadomieniu przez Dyrektora Generalnego.

W przypadku przyjęcia, te prawnie wiążące zmiany weszłyby w życie dla wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem tych, które wyraźnie je odrzucą. Na podstawie art. 59 IHR zakłada się faktyczne zatwierdzenie dla wszystkich państw członkowskich, które nie odrzucą zmian lub nie zgłoszą do nich zastrzeżeń.

Obowiązujące IHR, przyjęte w 2005 r., respektują suwerenność wszystkich krajów członkowskich. Jednakże proponowane poprawki rozszerzyłyby i skodyfikowały uprawnienia WHO do wykonywania mandatów w zakresie zdrowia globalnego z bezpośrednim naruszeniem suwerenności narodowej i praw obywatelskich.

Propozycje te próbują wyeliminować autonomię narodu w czasie rzeczywistych, domniemanych lub przewidywanych sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, dając WHO jednostronną władzę w zakresie oceny i określania sytuacji zagrożenia zdrowia oraz upoważniając WHO do dyktowania polityki i reagowania.

Wszystko to dzieje się w następstwie kryzysu COVID-19, podczas którego WHO rażąco źle zarządzała wszystkimi aspektami globalnego systemu ochrony zdrowia, zachęcając do niszczących gospodarkę blokad, tłumiąc wczesne leczenie zapobiegawcze i zalecając interwencje, które okazały się nie być ani bezpieczne, ani skuteczne.

Pod przykrywką przepisów zdrowotnych poprawki te pozwoliłyby WHO przejąć władzę wykonawczą nad państwami członkowskimi, przyznając uprawnienia zarządcze niewybieralnym i nieodpowiedzialnym biurokratom.

Poniżej przedstawiono tylko kilka z wielu niejednoznacznych i niepokojących zapisów w poprawkach zaproponowanych przez Departament Zdrowia i Usług Społecznych USA 18 stycznia 2022 roku.

Proponowany nowy tekst jest zaznaczony podkreśleniem, a proponowane skreślenia istniejącego tekstu są zaznaczone przekreśleniem, dokładnie tak, jak napisano we wniosku. Pozostały tekst pozostaje niezmieniony.

Artykuł 5: Nadzór

NOWOŚĆ 5: WHO opracuje kryteria wczesnego ostrzegania w celu oceny i stopniowego uaktualniania krajowego, regionalnego lub globalnego ryzyka stwarzanego przez zdarzenie o nieznanych przyczynach lub źródłach.

W praktyce oznaczałoby to przyznanie WHO jednostronnej władzy nad wprowadzeniem powszechnego systemu nadzoru zdrowotnego pozbawionego kontroli publicznej i przejrzystości, co pozostawiłoby otwartą możliwość wytwarzania źródeł pandemii i innych sytuacji kryzysowych.

Artykuł 9, sekcja 1

WHO może brać pod uwagę raporty ze źródeł innych niż powiadomienia lub konsultacje i ocenia te raporty zgodnie z ustalonymi zasadami epidemiologicznymi, a następnie przekazuje informacje o zdarzeniu Państwu-Stronie, na którego terytorium zdarzenie rzekomo wystąpiło. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie takich zgłoszeń WHO konsultuje się z Państwem-Stroną, na którego terytorium zdarzenie rzekomo wystąpiło, i próbuje uzyskać jego weryfikację zgodnie z procedurą określoną w art. 10.

Ten fragment artykułu 9 eliminuje konsultacje z państwem członkowskim podczas "rzekomego" zagrożenia zdrowia, a jednocześnie daje WHO możliwość dyktowania państwu-stronie, jak ma postępować na swoim własnym terytorium. Stanowi to zagrożenie dla suwerenności narodowej i samostanowienia.

Artykuł 10, sekcja 4

Jeżeli Państwo-Strona nie przyjmie oferty współpracy w ciągu 48 godzin, WHO może, jeżeli jest to uzasadnione skalą zagrożenia zdrowia publicznego, natychmiast podzielić się z innymi Państwami-Stronami dostępnymi jej informacjami, zachęcając jednocześnie Państwo-Stronę do przyjęcia oferty współpracy ze strony WHO, biorąc pod uwagę poglądy zainteresowanego Państwa-Strony.

Każde państwo odrzucające deklarację WHO będzie miało 48 godzin na ponowne rozpatrzenie swojego stanowiska i zastosowanie się do niej lub zostanie poddane naciskom ze strony innych państw i/lub sankcjom, takim jak sankcje gospodarcze. Poglądy zainteresowanego narodu nie będą już brane pod uwagę.

Artykuł 12, sekcja 2

Jeżeli Dyrektor Generalny uzna, na podstawie oceny dokonanej zgodnie z niniejszym Regulaminem, że ma miejsce potencjalne lub rzeczywiste zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, powiadomi o tym wszystkie Państwa-Strony i podejmie próbę konsultacji z Państwem-Stroną. Jeżeli Dyrektor Generalny stwierdzi, a Państwo-Strona zgadza się co do tego stwierdzenia, że dane zdarzenie stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, Dyrektor Generalny, zgodnie z procedurą określoną w artykule 49, zwraca się do Komitetu ustanowionego na mocy artykułu 48 (zwanego dalej "Komitetem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych") o wydanie odpowiednich zaleceń tymczasowych.

Artykuł 12 tworzy nową podklasę sytuacji zagrożenia zdrowia, uprawniającą Dyrektora Generalnego WHO do jednostronnego uruchamiania protokołów pandemicznych na podstawie samych tylko przypuszczeń o "potencjalnym" zagrożeniu. Zlikwidowano warunek, że dany kraj musi zgodzić się z oceną Dyrektora Generalnego. Odlegli biurokraci byliby uprawnieni do ustalania polityki zdrowotnej nie tylko dla całych narodów, ale także dla pojedynczych osób - niezależnie od woli narodu czy ludzi.

Nowy rozdział IV (art. 53 bis-quater): Komitet ds. Zgodności

1. 1. Państwa-Strony ustanowią Komitet Przestrzegania Przepisów, który będzie odpowiedzialny za:

(a) Rozpatrywanie informacji przedkładanych mu przez WHO i Państwa-Strony, dotyczących przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;

(b) monitorowanie, doradzanie i/lub ułatwianie pomocy w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów, mając na celu pomoc Państwom-Stronom w przestrzeganiu zobowiązań wynikających z niniejszych przepisów.

Jedną z najbardziej podstępnych zmian w poprawkach do IHR jest utworzenie "Komitetu ds. Przestrzegania", który będzie służył jako mechanizm administracyjny i wykonawczy dla zapewnienia, że państwa członkowskie przestrzegają dyrektyw WHO w sprawach nagłych, dotyczących infrastruktury, nakładów kapitałowych, zbierania informacji i wdrażania reakcji w sytuacjach nagłych.

Podsumowując, poprawki do IHR, oprócz innych zmian, spowodują

  • Zintensyfikują nadzór nad wszystkimi krajami i ich obywatelami.
  • Przyznają WHO prawo do informowania innych państw członkowskich, gdy jedno z nich nie składa sprawozdań, i do podejmowania działań karnych.
  • Upoważnienie Dyrektora Generalnego WHO do ogłaszania, kiedy i gdzie ma miejsce pandemia lub "rzekomy" stan zagrożenia, korzystając z nieujawnionych źródeł.
  • Przyznanie Dyrektorowi Generalnemu nieograniczonych uprawnień do określania i wdrażania interwencji.
  • Dadzą WHO możliwość dostępu do kapitału i jego mobilizacji w przypadku pandemii.

To przejęcie władzy przez WHO, jej darczyńców i udziałowców stanowi bezpośredni atak na polityczną i ekonomiczną suwerenność wszystkich narodów i ich obywateli.

Wielokrotnie promując politykę, która spowodowała katastrofalne szkody ekonomiczne, społeczne, fizyczne, emocjonalne i psychiczne na całym świecie, WHO nie wypełniła swojej misji globalnego strażnika zdrowia publicznego i nie można jej powierzać ustalania polityki dla wszystkich obywateli świata.

Warto zauważyć, że WHO cieszy się immunitetem przed wszelkimi formami działań prawnych, aresztowaniami i rewizjami w swoich dokumentach i obiektach.

WHO nie należy przyznawać więcej pieniędzy, władzy ani autorytetu, ani też pozwalać jej na dalszą kontrolę nad światowym programem ochrony zdrowia czy wdrażanie środków bezpieczeństwa biologicznego.

Nie można dopuścić do tego, aby światowe porozumienia zawierane przez niewybieralnych i nieodpowiedzialnych biurokratów rządziły jakimkolwiek narodem.

Konieczne jest, aby każdy naród i terytorium zachowały swoją suwerenność, zwłaszcza w czasach kryzysu, tak aby cała społeczność globalna mogła być chroniona przed polityką globalną, która przynosi korzyści przede wszystkim potężnym podmiotom finansowym i ideologicznym.

Niżej podpisani zwracają się z gorącym apelem do wszystkich narodów i ich przedstawicieli o odrzucenie takich umów.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się proponowanym poprawkom do IHR, które wymagałyby od narodów i ich obywateli podporządkowania się dyktatowi nieodpowiedzialnego organu globalnego.

Sprzeciwiamy się jakiemukolwiek zaangażowaniu w traktat, umowę lub inny prawnie wiążący dokument globalny, który ograniczałby suwerenność jakiegokolwiek narodu w dziedzinie zdrowia publicznego.

Twierdzimy, że narody i ich obywatele są najlepiej przygotowani i wyposażeni do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia, właściwych dla ich społeczności.

Żądamy, aby to obywatele każdego narodu byli odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w odpowiedzi na kryzysy zdrowotne.

Jako obywatele świata, bronimy praw, wolności i prywatności wszystkich członków globalnej społeczności, wzywając do odrzucenia poprawek do IHR oraz próby uzurpowania sobie przez WHO władzy i autorytetu w zakresie polityki zdrowotnej z należnego jej miejsca - w domu, wśród ludzi.

Dnia 18 maja 2022 r. niniejsza deklaracja została napisana i podpisana przez,

Leslie Manookian
Health Freedom Defense Fund (Fundusz Obrony Wolności Zdrowotnej)

Ty też możesz dołączyć się do tego sprzeciwu.

Podpisz TUTAJ.Deklaracja sprzeciwu wobec proponowanych zmian Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się proponowanym poprawkom do obowiązujących Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2005 r. i popieramy prawo wszystkich ludzi do suwerenności zdrowotnej i samostanowienia.

Zaproponowane przez Stany Zjednoczone poprawki do IHR mają być rozpatrzone podczas 75. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które rozpocznie się 22 maja 2022 r. Proponowane zmiany stwarzają jednak niejasność co do daty ich wejścia w życie, gdyż wyraźnie stwierdza się w nich, że wejdą one w życie sześć miesięcy po dacie powiadomienia przez Dyrektora Generalnego, podczas gdy obowiązujące IHR stanowią, że zmiany wchodzą w życie 18 miesięcy po powiadomieniu przez Dyrektora Generalnego.

W przypadku przyjęcia, te prawnie wiążące zmiany weszłyby w życie dla wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem tych, które wyraźnie je odrzucą. Na podstawie art. 59 IHR zakłada się faktyczne zatwierdzenie dla wszystkich państw członkowskich, które nie odrzucą zmian lub nie zgłoszą do nich zastrzeżeń.

Obowiązujące IHR, przyjęte w 2005 r., respektują suwerenność wszystkich krajów członkowskich. Jednakże proponowane poprawki rozszerzyłyby i skodyfikowały uprawnienia WHO do wykonywania mandatów w zakresie zdrowia globalnego z bezpośrednim naruszeniem suwerenności narodowej i praw obywatelskich.

Propozycje te próbują wyeliminować autonomię narodu w czasie rzeczywistych, domniemanych lub przewidywanych sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, dając WHO jednostronną władzę w zakresie oceny i określania sytuacji zagrożenia zdrowia oraz upoważniając WHO do dyktowania polityki i reagowania.

Wszystko to dzieje się w następstwie kryzysu COVID-19, podczas którego WHO rażąco źle zarządzała wszystkimi aspektami globalnego systemu ochrony zdrowia, zachęcając do niszczących gospodarkę blokad, tłumiąc wczesne leczenie zapobiegawcze i zalecając interwencje, które okazały się nie być ani bezpieczne, ani skuteczne.

Pod przykrywką przepisów zdrowotnych poprawki te pozwoliłyby WHO przejąć władzę wykonawczą nad państwami członkowskimi, przyznając uprawnienia zarządcze niewybieralnym i nieodpowiedzialnym biurokratom.

Poniżej przedstawiono tylko kilka z wielu niejednoznacznych i niepokojących zapisów w poprawkach zaproponowanych przez Departament Zdrowia i Usług Społecznych USA 18 stycznia 2022 roku.

Proponowany nowy tekst jest zaznaczony podkreśleniem, a proponowane skreślenia istniejącego tekstu są zaznaczone przekreśleniem, dokładnie tak, jak napisano we wniosku. Pozostały tekst pozostaje niezmieniony.

Artykuł 5: Nadzór

NOWOŚĆ 5: WHO opracuje kryteria wczesnego ostrzegania w celu oceny i stopniowego uaktualniania krajowego, regionalnego lub globalnego ryzyka stwarzanego przez zdarzenie o nieznanych przyczynach lub źródłach.

W praktyce oznaczałoby to przyznanie WHO jednostronnej władzy nad wprowadzeniem powszechnego systemu nadzoru zdrowotnego pozbawionego kontroli publicznej i przejrzystości, co pozostawiłoby otwartą możliwość wytwarzania źródeł pandemii i innych sytuacji kryzysowych.

Artykuł 9, sekcja 1

WHO może brać pod uwagę raporty ze źródeł innych niż powiadomienia lub konsultacje i ocenia te raporty zgodnie z ustalonymi zasadami epidemiologicznymi, a następnie przekazuje informacje o zdarzeniu Państwu-Stronie, na którego terytorium zdarzenie rzekomo wystąpiło. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie takich zgłoszeń WHO konsultuje się z Państwem-Stroną, na którego terytorium zdarzenie rzekomo wystąpiło, i próbuje uzyskać jego weryfikację zgodnie z procedurą określoną w art. 10.

Ten fragment artykułu 9 eliminuje konsultacje z państwem członkowskim podczas "rzekomego" zagrożenia zdrowia, a jednocześnie daje WHO możliwość dyktowania państwu-stronie, jak ma postępować na swoim własnym terytorium. Stanowi to zagrożenie dla suwerenności narodowej i samostanowienia.

Artykuł 10, sekcja 4

Jeżeli Państwo-Strona nie przyjmie oferty współpracy w ciągu 48 godzin, WHO może, jeżeli jest to uzasadnione skalą zagrożenia zdrowia publicznego, natychmiast podzielić się z innymi Państwami-Stronami dostępnymi jej informacjami, zachęcając jednocześnie Państwo-Stronę do przyjęcia oferty współpracy ze strony WHO, biorąc pod uwagę poglądy zainteresowanego Państwa-Strony.

Każde państwo odrzucające deklarację WHO będzie miało 48 godzin na ponowne rozpatrzenie swojego stanowiska i zastosowanie się do niej lub zostanie poddane naciskom ze strony innych państw i/lub sankcjom, takim jak sankcje gospodarcze. Poglądy zainteresowanego narodu nie będą już brane pod uwagę.

Artykuł 12, sekcja 2

Jeżeli Dyrektor Generalny uzna, na podstawie oceny dokonanej zgodnie z niniejszym Regulaminem, że ma miejsce potencjalne lub rzeczywiste zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, powiadomi o tym wszystkie Państwa-Strony i podejmie próbę konsultacji z Państwem-Stroną. Jeżeli Dyrektor Generalny stwierdzi, a Państwo-Strona zgadza się co do tego stwierdzenia, że dane zdarzenie stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, Dyrektor Generalny, zgodnie z procedurą określoną w artykule 49, zwraca się do Komitetu ustanowionego na mocy artykułu 48 (zwanego dalej "Komitetem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych") o wydanie odpowiednich zaleceń tymczasowych.

Artykuł 12 tworzy nową podklasę sytuacji zagrożenia zdrowia, uprawniającą Dyrektora Generalnego WHO do jednostronnego uruchamiania protokołów pandemicznych na podstawie samych tylko przypuszczeń o "potencjalnym" zagrożeniu. Zlikwidowano warunek, że dany kraj musi zgodzić się z oceną Dyrektora Generalnego. Odlegli biurokraci byliby uprawnieni do ustalania polityki zdrowotnej nie tylko dla całych narodów, ale także dla pojedynczych osób - niezależnie od woli narodu czy ludzi.

Nowy rozdział IV (art. 53 bis-quater): Komitet ds. Zgodności

1. 1. Państwa-Strony ustanowią Komitet Przestrzegania Przepisów, który będzie odpowiedzialny za:

(a) Rozpatrywanie informacji przedkładanych mu przez WHO i Państwa-Strony, dotyczących przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;

(b) monitorowanie, doradzanie i/lub ułatwianie pomocy w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów, mając na celu pomoc Państwom-Stronom w przestrzeganiu zobowiązań wynikających z niniejszych przepisów.

Jedną z najbardziej podstępnych zmian w poprawkach do IHR jest utworzenie "Komitetu ds. Przestrzegania", który będzie służył jako mechanizm administracyjny i wykonawczy dla zapewnienia, że państwa członkowskie przestrzegają dyrektyw WHO w sprawach nagłych, dotyczących infrastruktury, nakładów kapitałowych, zbierania informacji i wdrażania reakcji w sytuacjach nagłych.

Podsumowując, poprawki do IHR, oprócz innych zmian, spowodują

  • Zintensyfikują nadzór nad wszystkimi krajami i ich obywatelami.
  • Przyznają WHO prawo do informowania innych państw członkowskich, gdy jedno z nich nie składa sprawozdań, i do podejmowania działań karnych.
  • Upoważnienie Dyrektora Generalnego WHO do ogłaszania, kiedy i gdzie ma miejsce pandemia lub "rzekomy" stan zagrożenia, korzystając z nieujawnionych źródeł.
  • Przyznanie Dyrektorowi Generalnemu nieograniczonych uprawnień do określania i wdrażania interwencji.
  • Dadzą WHO możliwość dostępu do kapitału i jego mobilizacji w przypadku pandemii.

To przejęcie władzy przez WHO, jej darczyńców i udziałowców stanowi bezpośredni atak na polityczną i ekonomiczną suwerenność wszystkich narodów i ich obywateli.

Wielokrotnie promując politykę, która spowodowała katastrofalne szkody ekonomiczne, społeczne, fizyczne, emocjonalne i psychiczne na całym świecie, WHO nie wypełniła swojej misji globalnego strażnika zdrowia publicznego i nie można jej powierzać ustalania polityki dla wszystkich obywateli świata.

Warto zauważyć, że WHO cieszy się immunitetem przed wszelkimi formami działań prawnych, aresztowaniami i rewizjami w swoich dokumentach i obiektach.

WHO nie należy przyznawać więcej pieniędzy, władzy ani autorytetu, ani też pozwalać jej na dalszą kontrolę nad światowym programem ochrony zdrowia czy wdrażanie środków bezpieczeństwa biologicznego.

Nie można dopuścić do tego, aby światowe porozumienia zawierane przez niewybieralnych i nieodpowiedzialnych biurokratów rządziły jakimkolwiek narodem.

Konieczne jest, aby każdy naród i terytorium zachowały swoją suwerenność, zwłaszcza w czasach kryzysu, tak aby cała społeczność globalna mogła być chroniona przed polityką globalną, która przynosi korzyści przede wszystkim potężnym podmiotom finansowym i ideologicznym.

Niżej podpisani zwracają się z gorącym apelem do wszystkich narodów i ich przedstawicieli o odrzucenie takich umów.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się proponowanym poprawkom do IHR, które wymagałyby od narodów i ich obywateli podporządkowania się dyktatowi nieodpowiedzialnego organu globalnego.

Sprzeciwiamy się jakiemukolwiek zaangażowaniu w traktat, umowę lub inny prawnie wiążący dokument globalny, który ograniczałby suwerenność jakiegokolwiek narodu w dziedzinie zdrowia publicznego.

Twierdzimy, że narody i ich obywatele są najlepiej przygotowani i wyposażeni do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia, właściwych dla ich społeczności.

Żądamy, aby to obywatele każdego narodu byli odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w odpowiedzi na kryzysy zdrowotne.

Jako obywatele świata, bronimy praw, wolności i prywatności wszystkich członków globalnej społeczności, wzywając do odrzucenia poprawek do IHR oraz próby uzurpowania sobie przez WHO władzy i autorytetu w zakresie polityki zdrowotnej z należnego jej miejsca - w domu, wśród ludzi.

Dnia 18 maja 2022 r. niniejsza deklaracja została napisana i podpisana przez,

Leslie Manookian
Health Freedom Defense Fund (Fundusz Obrony Wolności Zdrowotnej)

Ty też możesz dołączyć się do tego sprzeciwu.

Podpisz TUTAJ.

Ostatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.