Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

NEWSY PSNLiN

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Bronimy dr Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

W piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:45 w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbędzie się rozprawa dr hab. n. med. Doroty Sienkiewicz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dotyczącą odwołania od wyroku Białostockiej Izby Lekarskiej z 2022r skazującej dr Sienkiewicz na rok pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza za wypowiadanie się w sprawie szczepień dzieci przeciwko covid 19 w roku 2021/22.

Bronimy dr Doroty Sienkiewic prezesa PSNLIN

8 lutego 2022 r. Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku wydał wyrok pozbawienia prawa wykonywania zawodu dr Dorocie Sienkiewicz za to, że ośmieliła się skierować do młodych Polaków apel ostrzegający ich przed eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej, zwanymi mylnie szczepionką przeciw Covid-19, które są niebezpieczne, nieskuteczne i nienależycie przebadane. Posiedzenie sądu zakończyło się odroczeniem rozprawy i odwołaniem do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie.

5 kwietnia 2024 r. o godz. 12.45 w siedzibie Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 110, zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie.

Przekazujemy Państwu tę informację wraz z załącznikami, z prośbą o jej rozpowszechnienie. Posiedzenie jest jawne. Organizacje społeczne, w tym STOP NOP, będą wnioskować o zgodę na dopuszczenie do rozprawy i możliwość przedstawienia stanowiska. Zróbmy, co w naszej mocy, aby wywrzeć presję i nie zostawiajmy naszej Pani Prezes samej w tym dniu.

https://psnlin.pl/artykuly,apel-do-mlodych-polakow-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dr-dorota-sienkiewicz-prezes-psnlin,34,155.html

Bronimy dr Doroty Sienkiewicz prezesa PSNLIN przed wyrokiem NIL-1

Pobierz grafikę i wyślij znajomym - uświadamiaj

Przeczytaj również:

- Apel do młodych Polkaów w sprawie szczepień Covid-19

- Szczepienia dzieci na wniosek producenta

- Szczepienie dzieci przeciwko Covid-19

- Obrona dr Sienkiewicz przez Sądem Lekarskim w Białymstoku

- Prof. Sucharit Bhakdi - Te szczepionki zabijają młodych i starych! Zabijają nasze dzieci!

- Badania medyczne z udziałem dzieci

- Szczepionki przeciw Covid-9 są nieskuteczne i niebezpieczne - dr Dorota Sienkiewicz

- ODMAWIAM PODDANIA SIĘ SZCZEPIENIU! Luc Montagnier - noblista w dziedzinie medycynyTransmizja z rozprawy dr hab. n. med. Doroty Siekiewicz w Naczelnym Sądzie Lekarskim z dnia 5 kwietnia 2024 r.

1. Twitter PSNLiN: https://twitter.com/PSNLIN3

2. Stop NOP: https://www.facebook.com/justsocha/videos/354963170879486Poniżej zamieszczamy artykuł mec. Arkadiusza Teteli, który zamieścił na swoim profilu na platformie X (Twitter)

Jutro odbędzie się posiedzenie Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie w sprawie apelu, który wygłosiła dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz w sprawie ryzyka zastrzyków c-19 dzieci (braku bilansu korzyści i ryzyka nieodwracalnych powikłań przekraczającego korzyści w tej grupie wiekowej - treść apelu w komentarzu).

Dla przypomnienia.

Podczas składania wyjaśnień w sprawie Pani dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz nie została wpuszczona do Okręgowej Izby Lekarskiej za brak maseczki i musiała składać wyjaśnienia w środku zimy w przedsionku izby wśród przypadkowych przechodniów.

Następnie Okręgowy Sąd Lekarski pozbawił Panią Dr hab. n. med. Dorotę Sienkiewicz możliwości wykonywania zawodu z uwagi na wygłoszony pogląd przez Panią Doktor - Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, które to stowarzyszenie sprzeciwiało się np. stosowaniu preparatów, których bilans korzyści jest wątpliwy.

Teraz Naczelny Sąd Lekarski w Warszawie w składzie, którego przewodniczącym jest lekarz, który rozsyłał do okręgowych izb lekarskich opinię sporządzoną na zlecenie władz samorządu, odpłatnie, poza jakimkolwiek postepowaniem dyscyplinarnym, w celu "ujednolicenia" praktyki karania antyszczepionkowców za głoszone poglądy, ma rozstrzygnąć sprawę.

Pani dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz jest lekarzem, który posiada specjalizację z pediatrii i rehabilitacji. Sporządziła pracę naukową (habilitację), która została pozytywnie oceniona przez wszystkich czterech recenzentów.

Publikowała również wraz z prof. Kułakiem o powikłaniach poszczepiennych u dzieci już w 2010 r., np. KLINIKA PEDIATRYCZNA 2010 vol 18. "Powikłania neurologiczne po szczepieniach."

Jej wypowiedź dotycząca zastrzyków c-19 dla dzieci została oceniona jako "antyzdrowotna" przez m. in. lekarzy stomatologów, psychiatrów bez powołania się na jakąkolwiek opinię biegłych powołanych do sprawy, gdyż takowi biegli nie zostali powołani.

Jutro ma wydać wyrok Naczelny Sąd Lekarski.

Tymczasem jak wynika z dostępnych publicznie raportów przejrzystości ze stron firm farmaceutycznych produkujących szczepionki przeciwko COVID-19, w latach 2019-2022 Naczelna Izba Lekarska, (której organem jest Naczelny Sąd Lekarski) otrzymała z różnych tytułów - głownie darowizn - tylko od firm: ASTRAZENECA PHARMA POLAND Sp. z o.o., Boehringer Ingelheim International GmbH oraz ROCHE POLSKA Sp. z o.o środki finansowe w kwocie 483.420 zł.

Dodam, że w przypadku utrzymania w mocy wyroku za wygłoszony pogląd 720 pacjentów straci lekarza specjalistę, a okres oczekiwania na pomoc małych pacjentów - dzieci - wydłużyłby się do 1,5 roku - 2 lat.

https://twitter.com/atmecom/status/1776017578655105440Oświadczenie Fundacji Ordo Medicus o wstrzymaniu rekomendacji szczepień przeciwko Covid-19

Analiza dostępnej literatury naukowej i danych wskazuje, że szczepienia przeciw COVID-19 mają wątpliwe uzasadnienie naukowo-medyczne, a ostatnie doniesienia sugerują wręcz, że ryzyko tej profilaktyki może przewyższać korzyści. Dlatego, narodowy program szczepień przeciw COVID-19 powinien zostać wstrzymany, a stosunek korzyści do ryzyka tej profilaktyki ponownie oceniony w sposób niezależny, wnikliwy i transparentny z wykorzystaniem surowych danych z badań klinicznych producenta oraz danych zebranych dotychczas przez Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z uzasadnieniem naukowo-medycznym (patrz niżej), na którym opiera się niniejsze oświadczenie, nie ma wystarczającej pewności, że osoby zaszczepione w porównaniu z niezaszczepionymi mają niższą zachorowalność i umieralność z jakiejkolwiek przyczyny, co jest podstawą zasadności tych szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i stanów klinicznych. Najlepsze dostępne dane (badania randomizowane z grupą placebo) nie wykazały redukcji śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u osób zaszczepionych dostępnymi szczepionkami mRNA przeciw COVID-19.

Powszechnie deklarowana wysoka skuteczność preparatów przeciw COVID-19 w zakresie redukcji hospitalizacji i zgonów związanych z COVID-19 opiera się na badaniach obserwacyjnych i modelach analitycznych, które są obarczone wysokim ryzykiem generowania fałszywych wyników lub wypaczania rzeczywistej skuteczności szczepień.

Według niezależnych, recenzowanych analiz najbardziej popularne szczepionki mRNA powodują więcej szkód niż korzyści. W badaniach randomizowanych ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych (1 przypadek na 800 iniekcji) związanych ze szczepionką mRNA znacznie przekroczyło ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19. Bilans korzyści i strat jest jeszcze bardziej negatywny w przypadku młodych dorosłych i kolejnych dawek przypominających. Te niepokojące doniesienia znajdują potwierdzenie w ocenie stosunku korzyści do ryzyka szczepionek przeciw COVID-19 na podstawie danych z pasywnych rejestrów nadzorujących bezpieczeństwo, zwłaszcza że rejestrowane powikłania są znacznie niedoszacowane.

Skala i różnorodność skutków ubocznych preparatów są bezprecedensowe. W samych Stanach Zjednoczonych zaraportowano do tej pory blisko 1,5 mln zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19, w tym około 32 tys. zgonów i 183 tys. hospitalizacji. Baza danych WHO, która łączy kilka krajowych baz danych, pokazuje obecnie około 4,7 milionów zgłoszonych zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19. W 2021 roku, w porównaniu do 2019 roku, nastąpił wzrost zgłoszeń zgonów do bazy VAERS o około 3500%, a ryzyko zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19 w porównaniu ze szczepionkami przeciw grypie jest wielokrotnie wyższe. Od momentu wprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 do bazy VAERS w samym 2021 roku zgłoszono ponad 4-krotnie więcej zgonów niż przez okres 10 lat (2011-2020) dla wszystkich szczepionek łącznie. Sugeruje to bezprecedensowe mechanizmy toksyczności, które znacznie wykraczają poza to, co obserwuje się w przypadku tradycyjnych szczepionek. W literaturze naukowej opisano wiele różnorodnych ciężkich powikłań związanych ze szczepionkami przeciw COVID-19 wskazując jednocześnie, że wciąż istnieje wiele niewiadomych na temat znanych i potencjalnych skutków ubocznych. Szczególnie niepokojące są przypadki nagłej niewyjaśnionej śmierci tuż po szczepieniu przeciw COVID-19, które dotyczą również młodych dorosłych obarczonych marginalnym ryzykiem ciężkich powikłań i zgonu z powodu koronawirusa.

Kontrowersyjne jest również szczepienie przeciw COVID-19 osób z tzw. grup ryzyka, tj. osób starszych i/lub przewlekle chorych (m.in. cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia). Jak wskazują niektóre dane, szczepienia przeciw COVID-19 mogą być związane ze wzrostem ryzyka zgonu osób starszych, ponieważ częste działania niepożądane szczepionek, takie jak gorączka, nudności i biegunka czy spadek odporności mogą przyczynić się do śmierci lub nasilenia choroby podstawowej u niektórych słabych i/lub starszych pacjentów.

Z uwagi na pośpieszne dopuszczenie nowatorskich szczepionek przeciwko COVID-19 do obrotu, naruszenie wielu do tej pory stosowanych standardów w fazie badań klinicznych, znacznie częstsze poważne powikłania aniżeli w przypadku standardowych szczepionek oraz ze względu na bardzo wysoki poziom odporności społeczeństwa jak i niską zjadliwość obecnie cyrkulujących szczepów SARS-CoV-2 apelujemy o nieforsowanie dalszych szczepień, w szczególności u osób zdrowych, osób które już przeszły infekcje covid czy zostały zaszczepione przeciwko COVID-19. Domagamy się również, aby nowatorskie szczepionki zostały poddane niezależnej i interdyscyplinarnej analizie eksperckiej informacji i źródeł przedstawionych w dołączonym uzasadnieniu naukowo-medycznym oraz ponownej ocenie korzyści i ryzyka.

Apelujemy także, aby opracowywane na całym świecie szczepionki wziewne nowej generacji przeciwko COVID-19 poddane zostały wieloletnim badaniom z zachowaniem najwyższych standardów badań klinicznych, zanim zostaną one dopuszczone na rynek i powszechnie stosowane w szerokiej populacji. Oczekujemy także natychmiastowego zniesienia obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19 w służbie zdrowia i służbach mundurowych.

Masowe szczepienia przeciwko patogenowi o ogólnie niskim wskaźniku śmiertelności, a do takich zalicza się SARS-CoV-2, należy uznać za niezasadne z medycznego punktu widzenia. Rządowa i medialna narracja o wielkiej liczbie chorych i zmarłych z powodu COVID-19 bazuje na wadliwej diagnostyce i przypisywaniu nadmiarowych zgonów (ok. 200 tys. w ciągu dwóch lat) pandemii koronawirusa, podczas gdy są one przede wszystkim skutkiem restrykcji rządowych, lockdownu i paraliżu służby zdrowia.

Opracowanie: dr n. med. Piotr Witczak, dr n. med. Marek Błażejak

Uzasadnienie naukowo-medyczne, na którym bazuje powyższe oświadczenie znajduje się poniżej.

prof.zw. dr hab. n. farm. Maria Borawska, farmakologia i bromatologia

prof. zw. dr hab. Jakub Z. Lichański

prof. zw.dr hab.n.med. Krystyna Lisiecka- Opalko

prof. zw. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, specjalista patomorfolog

prof. zw. dr hab. Ryszard Zajączkowski

dr hab. n. med. Andrzej M. Bugaj

dr hab. Ryszard Stocki, psycholog organizacji

dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG, ekonomia i finanse

dr n. med. Marek Błażejak

dr Mariusz Błochowiak

dr n. med. Dorota Łucja Jarczewska

dr n. med. Zbigniew Martyka

dr inż. Rafał Pązik

dr n. med. Dorota Sienkiewicz

dr n. med. Tadeusz Werel

dr n. med. Piotr Witczak

lek. Paweł Basiukiewicz

lek. Tomasz Dmochowski, specjalista położnik i ginekolog

lek Grażyna Duszkiewicz, otolaryngolog

lek. Marek Fichtel, specjalista radiolog

lek. Anna Furmaniuk

lek. Ewelina Gierszewska

lek med Jacek Giovanoli-Jakubczak, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Marcin Kunc, specjalista psychiatrii

lek. stom. Dorota Łatacz

lek. Anna Martynowska

lek. Jerzy Milewski

lek. Agata Osiniak, pediatra,specjalista medycyny rodzinnej

lek. Iwona Pawłowska

Grzegorz Płaczek, Prezes Fundacji Nowe Spektrum

lek. Magdalena Ruszczyńska, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Jadwiga Rychlicka, specjalista chorób płuc i alergolog

inż. biotechnologii Agata Stajuda

adw. Arkadiusz Teleta

adw. Stanisław Zapotoczny

lek. Marzena Zaskórska

Lekarzy i naukowców (różnych specjalności), którzy chcieliby podpisać się pod powyższym oświadczeniem prosimy o kontakt na adres info@ordomedicus.org

Fundacja Ordo Medicus jest finansowana z dobrowolnych darowizn. Zachęcamy do wsparcia Fundacji, która jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki - ordomedicus.org/wspieram/

UZASADNIENIE NAUKOWO-MEDYCZNE FUNDACJI ORDO MEDICUS DO OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO WSTRZYMANIA REKOMENDACJI SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Klasyczne szczepienia opierają się na dostarczeniu do organizmu gotowych antygenów, natomiast celem "szczepionek genetycznych" (mRNA lub zmodyfikowanych genetycznie wektorów wirusowych) jest dostarczenie do komórek osoby szczepionej materiału genetycznego kodującego pożądany antygen drobnoustroju chorobotwórczego i produkcja tego antygenu przez komórki gospodarza. Chociaż koncepcja szczepionek mRNA pojawiła się już w 1990 roku, to nigdy na masową skalę ta technologia nie była stosowana u ludzi przeciw wirusom układu oddechowego. Przed wprowadzeniem masowych programów szczepień przeciw COVID-19 naukowcy wyrażali swoje obawy wobec skuteczności i bezpieczeństwa tych preparatów na podstawie dotychczasowych doświadczeń z patofizjologią zakażeń koronawirusowych i technologią szczepień mRNA[1],[2].

Ze względu na ogromne zyski ze sprzedaży szczepionek przeciw COVID-19, silne lobby przemysłu farmaceutycznego, ryzyko korupcji, konflikty interesów, stronniczość publikacji naukowych[3],[4],[5],[6] oraz wymiar polityczny masowych programów szczepień zachodzi bardzo silna tendencja do zawyżania skuteczności i zaniżania skutków ubocznych tych preparatów w oficjalnych komunikatach i doniesieniach naukowych[7]. Także w Polsce system monitorowania bezpieczeństwa szczepień prowadzony przez NIZP-PZH zaniża liczbę niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Zgodnie z odpowiedzią Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 roku na interpelację poselską nr 28126 w sprawie nadmiarowych zgonów w 2021 roku[8] od początku akcji szczepień w Polsce liczba zgonów bez względu na przyczynę do 28 dni po szczepieniu wyniosła 22,5 tys., tym samym w rejestrze NOP znajduje się tylko ok 0,07% zgonów, które powinny być do niego zgłoszone[9] W porównaniu do Holandii w Polsce rejestruje się prawie 47-krotnie mniej NOP-ów po szczepieniu przeciw COVID-19[10].

Obecnie w Polsce rekomenduje się podstawowy schemat szczepień (2 dawki podawane w odstępie 3 tygodni) przeciw COVID-19 wszystkim osobom, które ukończyły 5 rok życia[11]. Dodatkowo, osoby powyżej 12 roku życia mogą przyjąć pierwszą i drugą dawkę przypominającą (zaktualizowane szczepionki dla wariantu Omikron), a osoby chore przewlekle dawkę uzupełniającą po szczepieniu podstawowym. Rekomendacje opierają się na pozwoleniach wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z pozytywnym zaleceniem naukowym bazującym na ocenie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionek przez Europejską Agencję Leków (EMA). Warto zaznaczyć, że Prokuratura Europejska prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie olbrzymiej nietransparentności Komisji Europejskiej, a przede wszystkim jej szefowej, Ursuli von der Leyen, w trakcie negocjowania umów z dostawcami szczepionek oraz gigantycznego marnotrawstwa pieniędzy - zamówiono znacznie więcej szczepionek aniżeli wynosiło zapotrzebowanie krajów członkowskich UE i po znacznie zawyżonych cenach[12],[13].

W krajach Unii Europejskiej do obrotu dopuszczone są następujące szczepionki przeciw COVID-19[14]:

 • Dwudawkowa szczepionka mRNA o nazwie Comirnaty (BNT162b2) firm Pfizer i BioNTech (przeznaczona dla osób w wieku od 5 roku życia włącznie)
 • Zaktualizowane szczepionki dla wariantu Omikron jako dawki przypominające: szczepionka Comirnaty Original/Omicron BA.1. (Pfizer-BioNtech) i szczepionka Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5. (Pfizer-BioNtech).
 • Dwudawkowa szczepionka mRNA o nazwie Spikevax (mRNA 1273) firmy Moderna (przeznaczona dla osób w wieku od 6 lat włącznie)
 • Zaktualizowana szczepionka dla wariantu Omikron jako dawki przypominające: szczepionka Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. (Moderna)
 • Dwudawkowa szczepionka wektorowa AstraZeneca o nazwie Vaxzevria (ChAdOx1 nCoV-19) - przeznaczona dla osób w wieku od 18 lat włącznie.
 • Jednodawkowa szczepionka wektorowa Jcovden (COVID-19 Vaccine Janssen) (Janssen) (Ad26.COV.2-S) przeznaczona dla osób od 18 lat włącznie.
 • Dwudawkowa szczepionka białkowa Novavax o nazwie Nuvaxovid (NVX-CoV2373) przeznaczona dla osób od 18 lat włącznie.

Na dzień 11 listopada w Polsce wykonano 57,5 mln szczepień przeciw COVID-19, w tym 22,8 mln jedną dawką, 19,7 mln drugą dawką, 193,4 tys. pierwszą dawką przypominającą i 14,8 mln drugą dawką przypominającą[15]. Zdecydowana większość Polaków zaszczepiła się preparatami mRNA, głównie szczepionką firmy Pfizer (Comirnaty)[16].

W najnowszym sprawozdaniu Europejskiej Agencji Leków (ang. EMA) "Assessment report on the renewal of the marketing authorisation assessment report" dla produktu Comirnaty (EMA/853699/2022) czytamy, że "korzyści płynące ze szczepienia preparatem Comirnaty w zakresie ochrony przed COVID-19 wyraźnie przewyższają zidentyfikowane zagrożenia i w tym okresie odnowienia [pozwolenia na dopuszczenie do obrotu] nie pojawiły się żadne nowe informacje, które zmieniły bilans [korzyści do ryzyka] (…)" oraz "Na podstawie łącznych dowodów pod względem korzystnych i niekorzystnych skutków stosunek korzyści do ryzyka w przypadku Comirnaty pozostaje dodatni". Raport informuje jednak o istniejących nadal niepewnościach, które "dotyczą głównie stosowania [preparatu Comirnaty] u pacjentów z obniżoną odpornością, długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa oraz m.in. skuteczność w zakresie transmisji"[17].

Mimo wielu niepewności, które dotyczą wszystkich szczepionek przeciw COVID-19, powszechnie uznaje się, że znane i potencjalne korzyści z tej profilaktyki przewyższają znane i potencjalne szkody. Poniżej przedstawiono dowody naukowe i dane, które podważają to twierdzenie.

SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 NIE ZATRZYMUJĄ ISTOTNIE TRANSMISJI WIRUSA SARS-COV-2

Szczepionki przeciw COVID-19 nie mają istotnego wpływu na redukcję transmisji SARS-CoV-2[18][19][20][21] głównie ze względu na ograniczoną zdolność do generowania odporności śluzówkowej[22]. Ponadto osoby zaszczepione mogą mieć podwyższone ryzyko zakażenia się tuż po szczepieniu, w szczególności w ciągu pierwszych dwóch tygodni od podania[23],[24]. W ciągu kilku miesięcy od szczepienia ochrona przed zakażeniem gwałtownie spada osiągając następnie wartości ujemne (zaszczepieni stają się bardziej podatni niż niezaszczepieni)[25],[26],[27].

NAJLEPSZE DOSTĘPNE DANE Z BADAŃ RANDOMIZOWANYCH NIE WYKAZAŁY REDUKCJI ŚMIERTELNOŚCI Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DLA SZCZEPIONEK mRNA

W medycynie opartej na dowodach (evidence-based medicine) złoty standard (najwyższa wiarygodność) stanowią randomizowane badania kontrolowane (RCT), ponieważ pozwalają uniknąć stronniczości za lub przeciw badanej interwencji[28],[29]. Według rekomendacji European Network for Health Technology Assessment (eunethta) śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny, czyli sumaryczna liczba zgonów, jest najbardziej bezstronnym punktem końcowym w badaniach klinicznych i powinna być zastosowana tam, gdzie jest to możliwe[30]. Z uwagi na to, zasadność szczepień przeciw COVID-19 powinna być oceniona na podstawie śmiertelności lub/i zachorowalności z jakiejkolwiek przyczyny w randomizowanych badaniach klinicznych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ profilaktyka dotyczy osób zdrowych (a zatem ryzyko związane ze szczepieniem powinno być małe), a populacja docelowa masowych programów szczepień przeciw COVID-19 ma ogólnie niskie ryzyko ciężkiego przebiegu związanego z infekcją SARS-CoV-2, w szczególności zaś zgonu[31],[32]. Ponadto stymulacja układu odpornościowego szczepionką może prowadzić do niemal każdego rodzaju zdarzenia niepożądanego, w tym zwiększenia częstości występowania lub nasilenia chorób już obecnych w populacji, w tym chorób autoimmunologicznych[33],[34],[35] i nowotworów[36],[37]. Dlatego punkt końcowy badania (zdarzenie lub wynik, który można obiektywnie zmierzyć w celu ustalenia czy badana interwencja jest korzystna) powinien uchwycić zarówno spadek powikłań związanych z infekcją, jak i niewielki wzrost wielu różnorodnych zaburzeń związanych ze szczepieniem o podobnym lub gorszym nasileniu niż te związane z infekcją. Okazało się, że najlepsze dostępne dane z RCT nie wykazały redukcji śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny dla szczepionek mRNA, inaktywowanych i z podjednostkami białkowymi, a w przypadku preparatów wektorowych istotną statystycznie redukcję śmiertelności wykazano na podstawie 3 badań, w których wystąpiło tylko 25 zgonów (6 w grupie badanej i 18 w grupie placebo) na prawie 70 tysięcy włączonych do analizy pacjentów[38]. Należy dodatkowo założyć, że w warunkach rzeczywistych skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19 wypada gorzej niż w sponsorowanych przez producentów badaniach klinicznych[39],[40],[41], w szczególności że informowano o problemach z integralnością danych w próbie klinicznej nad szczepionką firmy Pfizer[42]. Przykładowo, w Izraelu bezwzględna redukcja ryzyka (ang. ARR - różnica między wskaźnikami zachorowań w grupie zaszczepionej i niezaszczepionej, uwzględnia całą szczepioną populację) była w rzeczywistości niższa (0,46%) niż ta wynikająca z badań RCT (0,84%)[43].

Powszechnie deklarowana wysoka skuteczność tych preparatów w zakresie redukcji hospitalizacji i zgonów dotyczy punktów końcowych związanych wyłącznie z COVID-19 oraz opiera się na badaniach obserwacyjnych, które są obarczone wysokim ryzykiem generowania fałszywych wyników lub wypaczania rzeczywistej skuteczności[44]. Dane CDC pokazują, że masowe szczepienia preparatem przeciwko COVID-19 nie miały wymiernego wpływu na śmiertelność "z powodu"[45] COVID-19 w USA[46]. W ciągu dziewięciu miesięcy przed wprowadzeniem masowych szczepień (od kwietnia 2020 do grudnia 2020) odnotowano 356 000 zgonów z powodu COVID-19 lub, odpowiednio, 39 500 zgonów miesięcznie, co daje współczynnik śmiertelności 0,120 na 1000 osób. Natomiast w ciągu dziewięciu miesięcy po wprowadzeniu masowych szczepień (od stycznia 2021 r. do września 2021 r.) odnotowano 342 000 zgonów z powodu COVID-19, czyli 38 000 zgonów miesięcznie, a wskaźnik śmiertelności wyniósł 0,115 na 1000 osób. Znamienne, że w ciągu następnych pięciu miesięcy (od października 2021 do lutego 2022) odnotowano 249 000 zgonów z powodu COVID-19 lub 49 800 zgonów miesięcznie (wskaźnik śmiertelności na poziomie 0,151 na 1000 osób).

SZCZEPIONKI mRNA MOGĄ POWODOWAĆ WIĘCEJ SZKÓD NIŻ KORZYŚCI

Według niezależnych, recenzowanych analiz najbardziej popularne szczepionki mRNA mogą powodować więcej szkód niż korzyści[47],[48]. W badaniach randomizowanych ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych (1 przypadek na 800 iniekcji) związanych ze szczepionką mRNA znacznie przekroczyło ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19[49]. Autorzy analizy wskazują, że są to przybliżone oszacowania, ponieważ surowe dane pozostają niejawne[50]. Ostateczne określenie rzeczywistych szkód i korzyści wymaga indywidualnych danych uczestników prób klinicznych, które pozostają niedostępne dla badaczy. Autorzy wystosowali w tej sprawie list otwarty[51] do prezesów firm Pfizer i Moderna oczekując pełnej przejrzystości w kwestii szczepień. Nie powinno zatem dziwić, że bilans korzyści i strat jest może być jeszcze bardziej negatywny w przypadku młodych dorosłych i kolejnych dawek przypominających. Dla niezakażonych dorosłych w wieku od 18 do 29 lat na każdą unikniętą, dzięki trzeciej, przypominającej dawce szczepionki mRNA, hospitalizację z powodu COVID-19 przewiduje się od 18 do 98 poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym od 1,7 do 3,0 przypadków zapalenia mięśnia sercowego u mężczyzn, oraz od 1373 do 3234 przypadków silnej reakcji tuż po szczepieniu w stopniu równym lub większym niż 3, czyli utrudniające lub uniemożliwiające codzienne czynności[52]. Te niepokojące doniesienia znajdują potwierdzenie w ocenie stosunku korzyści do ryzyka szczepionek przeciw COVID-19 na podstawie pasywnych[53] danych z rejestrów nadzorujących bezpieczeństwo: szczepiąc 100 000 osób można uratować pięć istnień ludzkich, ale ryzykuje się od dwóch do czterech zgonów[54]. Te obserwacje są szczególnie niepokojące zważywszy na fakt, że powikłania rejestrowane w systemach biernego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii są znacznie niedoszacowane[55], w szczególności w odniesieniu do niepożądanych odczynów poszczepiennych, których zgłaszalność może być poniżej 1%[56],[57]. W reprezentatywnym badaniu przeprowadzonym wśród obywateli Niemiec w listopadzie/grudniu 2021 r., w wyniku którego uzyskano 1032 kompletne odpowiedzi dotyczące stanu szczepień, wykazano, że 16% zaszczepionych opisywało poważne skutki uboczne takie jak zakrzepica, dysfunkcja immunologiczna, stres psychiczny lub brak wytrzymałości[58]. Oficjalny wskaźnik wszystkich zgłoszeń skutków ubocznych zgodnie z raportami bezpieczeństwa Instytutu Paula-Erlicha wynosi 1,6 zgłoszeń na 1000 szczepień, a więc liczba uzyskana przez autorów tego badania jest około 100 razy większa.

SILNA REAKTOGENNOŚĆ SZCZEPIONEK PRZECIW COVID-19

Szczepionki przeciw COVID-19 wykazują relatywnie silną reaktogenność (zdolność do wywoływania reakcji wkrótce po szczepieniu). Ryzyko zdarzeń niepożądanych (na podstawie danych z baz EudraVigilance i VAERS) po szczepionkach przeciw COVID-19 w porównaniu ze szczepionkami przeciw grypie jest od 42 do 345 razy wyższe dla zgonu, 46 do 190 razy wyższe dla hospitalizacji i 56 do 197 razy wyższe dla zagrożenia życia; od 77% do 89% raportowanych przypadków miało miejsce w ciągu 7 dni od szczepienia[59]. Do 7 dni po drugiej dawce szczepionki mRNA przeciw COVID-19 od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent biorców przejściowo nie jest w stanie normalnie funkcjonować lub pracować[60]. W ciągu 4 miesięcy na 4700 zaszczepionych preparatem firmy Pfizer pracowników jednego z portugalskich szpitali zgłoszono 528 zdarzeń o ciężkim nasileniu objawów (utrudniające lub uniemożliwiające codzienne czynności), w tym najwięcej w grupie od 40 do 59 lat[61]. W innym badaniu ponad 58% lekarzy (z 533) zgłosiło jeden lub więcej objawów reaktogenności po szczepionce firmy AstraZeneca, z czego ok 6% uznano za ciężkie (konieczna pomoc medyczna)[62]. Co istotne, tylko 11,5% respondentów pamiętało podobne zdarzenia niepożądane z poprzednich szczepień na inne choroby, a około połowa (49,2%) ankietowanych przyjmowała paracetamol w celu leczenia objawów reaktogennych. Biorąc pod uwagę, że ok 80% populacji przechodzi COVID-19 bezobjawowo lub łagodnie[63], to przeciętna reakcja na szczepionkę może być bardziej uciążliwa niż typowy przebieg COVID-19, zwłaszcza dla osób młodszych[64] i ozdrowieńców[65], co stawia bilans zysków i strat w jeszcze bardziej niekorzystnym świetle.

BEZPRECEDENSOWE POWAŻNE SKUTKU UBOCZNE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Skala i różnorodność skutków ubocznych są bezprecedensowe. W samych Stanach Zjednoczonych zaraportowano do tej pory (stan na 15.11.2022) blisko 1,5 mln zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19, w tym około 32 tys. zgonów, 183 tys. hospitalizacji, 138,5 tys. intensywnej opieki, 212 tys. wizyt w gabinecie lekarskim, 10 tys. reakcji anafilaktycznych, 16,5 tys. porażeń Bella, 5 tys. poronień, 17 tys. zawałów serca, 54 tys. zapaleń mięśnia sercowego, 35 tys. zagrożeń życia, 45,5 tys. ciężkich reakcji alergicznych i 15 tys. przypadków półpaśca[66]. Baza danych WHO VigiAccess, która łączy kilka krajowych baz danych, pokazuje obecnie około 4,7 milionów zgłoszonych zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19[67]. W 2021 roku, w porównaniu do 2019 roku, nastąpił wzrost zgłoszeń zgonów do bazy VAERS o około 3500%[68]. Od momentu wprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 do bazy VAERS w samym 2021 roku zgłoszono ponad 4-krotnie więcej zgonów niż przez okres 10 lat (2011-2020) dla wszystkich szczepionek łącznie[69]. W ciągu 31-letniej historii VAERS do 3 lutego 2022 r. zgłoszono łącznie 10 321 zgonów jako "symptom" w związku z jakąkolwiek szczepionką, a 8 241 (80%) z tych zgonów było związanych ze szczepionkami przeciw COVID-19[70]. Co ważne, tylko 14% zgonów COVID-19 zgłoszonych przez VAERS w czerwcu 2021 r. mogło mieć wykluczoną przyczynę związaną ze szczepieniem[71]. To sugeruje bezprecedensowe mechanizmy toksyczności, które znacznie wykraczają poza to, co obserwuje się w przypadku tradycyjnych szczepionek[72]. W literaturze naukowej opisano wiele różnorodnych ciężkich powikłań związanych ze szczepionkami przeciw COVID-19 wskazując jednocześnie, że wciąż jest wiele niewiadomych na temat skutków ubocznych preparatów genetycznych opartych na białku kolca[73][74][75][76].

Chociaż uważa się, że poszczególne poważne skutki uboczne występują rzadko, to należy zwrócić uwagę na ich dużą różnorodność (wiele rzadkich powikłań kumulatywnie może stanowić istotną liczbę), a ich zgłaszalność jest niska. W tym miejscu należy podkreślić, że profilaktyka w postaci szczepień przeciw COVID-19 dotyczy choroby na ogół łagodnej lub zakażenia bezobjawowego, a zatem tolerowane dopuszczalne ryzyko jest bardzo małe. Tak różnorodne i poważne skutki uboczne nie powinny mieć miejsca w przypadku profilaktyki osób zdrowych. Profil ciężkich powikłań może być akceptowalny, ale w przypadku leczenia poważnych lub terminalnych chorób (np. terapii genetycznych czy nowotworów). Coraz więcej obaw budzi potencjalny negatywny wpływ szczepionek przeciw COVID-19 na odpowiedź immunologiczną[77],[78],[79],[80]. Przykładowo ostatnie badania przeprowadzone na modelu mysim ujawniły, że platforma mRNA (nanolipidy) stosowana w szczepionkach firmy Pfizer i Moderna długoterminowo hamuje nabytą odpowiedź immunologiczną[81]i modyfikuje podatność na grypę/kandydozę z możliwością dziedziczenia tych zmian[82]. Kolejne niepokojące doniesienie na łamach periodyku Cell wykazało, że szczepionka mRNA przeciw COVID-19 znacząco zmniejsza funkcjonalność i przeżywalność komórek macierzystych krwi pępowinowej[83]. Takie badania sugerują, że masowe programy szczepień przeciw COVID-19 to ryzykowny eksperyment stwarzający realne zagrożenie nieodwracalnych i międzypokoleniowych zmian w ludzkim organizmie.

Szczególnie niepokojące są przypadki nagłej niewyjaśnionej śmierci (ang. SUD) tuż po szczepieniu przeciw COVID-19[84][85], które dotyczą również młodych dorosłych obarczonych marginalnym ryzykiem ciężkich powikłań i zgonu z powodu COVID-19[86]. W badaniu kohortowym obejmującym 23,1 miliona mieszkańców w 4 krajach nordyckich zarówno pierwsza, jak i druga dawka szczepionek mRNA były związane z wielokrotnie zwiększonym ryzykiem zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia w populacji osób dorosłych, szczególnie nastolatków płci męskiej w ciągu 28 dni od szczepienia[87]. Niedawne badanie na kohorcie 65 785 pacjentów w wieku od 18 do 39 lat wykazało 9,1 przypadków zapalenia mięśnia sercowego na 100 000 dawek przypominających odnotowanych w czasie do 21 dni po podaniu[88]. Rzeczywista częstość występowania zmian w mięśniu sercowym po szczepieniu może wynosić 2,8% w porównaniu z 0,0035% przypadków zapalenia mięśnia sercowego w badaniach retrospektywnych[89] (model badania, w którym przyczyn zdarzeń zdrowotnych poszukuje się w przeszłości, charakteryzują się relatywnie niską wiarygodnością). Badanie przeprowadzone w Izraelu wykazało ponad 25 procentowy wzrost przypadków ostrego zespołu wieńcowego/zatrzymania akcji serca u osób w wieku od 16 do 39 lat w okresie od stycznia do maja 2021 roku (okres szczepień) w porównaniu z okresem 2019-2020, który to wzrost związany jest ze szczepieniami, a nie zakażeniami koronawirusem[90]. Autorzy wskazali, że "te odkrycia budzą obawy dotyczące niewykrytych poważnych sercowo-naczyniowych skutków ubocznych wywołanych szczepionkami przeciw COVID-19 i podkreślają już ustalony związek przyczynowy między szczepionkami a zapaleniem mięśnia sercowego, które jest częstą przyczyną nieoczekiwanego zatrzymania akcji serca u młodych osób". Departament Zdrowia Florydy przeprowadził analizę, która wykazała 84 procentowy wzrost częstości zgonów sercowych wśród mężczyzn w wieku 18-39 lat w ciągu 28 dni po szczepieniu mRNA (mężczyźni w wieku powyżej 60 lat mieli o 10% większe ryzyko zgonu z przyczyn sercowych w ciągu 28 dni od szczepienie mRNA)[91]. Natomiast badanie obejmujące 100 mln Japończyków powyżej 12 roku życia, którzy otrzymali jedną lub dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 wykazało, że szczepienie wiązało się z wyższym ryzykiem zgonu z powodu zapalenia mięśnia sercowego nie tylko u młodych dorosłych, ale także we wszystkich grupach wiekowych, w tym u osób starszych[92].

SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19 GRUP RYZYKA

Z uwagi na powyższe doniesienia, wątpliwości budzi również szczepienie przeciw COVID-19 osób z tzw. grup ryzyka, tj. osób w wieku 60 lat i starszych, osób przebywających w zakładach opieki długoterminowej oraz osób z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu krążenia, przewlekłe choroby układu oddechowego i osłabiony układ odpornościowy. Wymienione stany kliniczne predysponują do cięższego przebiegu COVID-19, ale z drugiej strony, ze względu na silną reaktogenność i skutki uboczne szczepionek przeciw COVID-19, mogą być również czynnikami ryzyka poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Według Edler i in.[93] należy krytycznie podchodzić do szczepienia pacjentów z wielochorobowością lub paliatywnych w złym stanie zdrowia. Niektóre dane wskazują, że szczepienia przeciw COVID-19 są związane ze wzrostem ryzyka zgonów osób starszych[94],[95], a częste działania niepożądane szczepionek, takie jak gorączka, nudności i biegunka, mogą przyczynić się do zgonu niektórych słabych pacjentów[96]. Szczepienie może stanowić zagrożenie dla słabych, schorowanych i/lub seniorów również ze względu na podwyższone ryzyko zakażenia się tuż po szczepieniu, w szczególności w ciągu pierwszych dwóch tygodni od iniekcji[97],[98]. Niewyjaśniona pozostaje również kwestia potencjalnego ryzyka nasilenia się po szczepieniu wielu chorób, w tym sercowo-naczyniowych, neurodegeneracyjnych i autoimmunologicznych, na które szczególnie narażone są osoby z grup ryzyka.

PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę aktualną wiedzę na temat szczepień przeciw COVID-19, w szczególności:

 • brak istotnego wpływu na redukcję transmisji wirusa,
 • niewykazany badaniami randomizowanymi efekt ochronny wobec sumarycznej liczby zgonów (z jakiejkolwiek przyczyny) dla szczepionek mRNA (i wątpliwy dla szczepionek wektorowych),
 • opublikowane w periodykach medycznych recenzowane analizy w oparciu o wyniki randomizowanych prób klinicznych wskazujące na przewagę ryzyka względem korzyści
 • relatywnie silną reaktogenność
 • bezprecedensową i niedoszacowaną skalę różnorodnych ciężkich powikłań poszczepiennych, w tym zgonów,
 • powszechną dezinformację i manipulacje dotyczące szczepionek przeciw COVID-19[99],[100],[101],[102]

oraz bardzo wysoką przeżywalność infekcji SARS-CoV-2[103], wysokie rozpowszechnienie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 na podstawie przeprowadzonych w Polsce badań seroepidemiologicznych[104] i ewolucję wirusa w kierunku wariantów o mniejszej zjadliwości[105], programy szczepień przeciw COVID-19 należy uznać za zbyt niebezpieczne w perspektywie krótko- i/lub długoterminowej, aby je rekomendować przynajmniej do czasu wnikliwej, niezależnej i interdyscyplinarnej analizy eksperckiej podanych w niniejszym opracowaniu informacji i źródeł oraz ponownej oceny korzyści i ryzyka. Opieranie się wyłącznie na weryfikacji korzyści i ryzyka przedstawionej przez Europejską Agencję Leków (and. EMA), instytucji w 89% finansowanej przez przemysł, budzi obawy co do bezstronnej i rygorystycznej oceny szczepionek[106]. Ministerstwo Zdrowia powinno udostępnić surowe dane, które pozwolą na niezależną, wnikliwą i rzetelną ocenę stosunku korzyści do ryzyka wszystkich szczepionek przeciw COVID-19, a także przygotować kompleksowe rekomendacje kliniczne w sprawie leczenia powszechnych powikłań poszczepiennych.

Z uwagi na pośpieszne dopuszczenie nowatorskich szczepionek przeciwko COVID-19 do obrotu, naruszenie wielu do tej pory stosowanych standardów w fazie badań klinicznych, znacznie częstsze poważne powikłania aniżeli w przypadku standardowych szczepionek oraz ze względu na bardzo wysoki poziom odporności społeczeństwa jak i niską zjadliwość obecnie cyrkulujących szczepów SARS-CoV-2 apelujemy o nieforsowanie dalszych szczepień, w szczególności u osób zdrowych, osób które już przeszły infekcje COVID-19 czy zostały zaszczepione przeciwko COVID-19. Domagamy się również, aby nowatorskie szczepionki zostały poddane niezależnej i interdyscyplinarnej analizie eksperckiej podanych w niniejszym opracowaniu informacji i źródeł oraz ponownej ocenie korzyści i ryzyka.

Apelujemy także, aby opracowywane na całym świecie szczepionki wziewne nowej generacji przeciwko COVID-19 poddane zostały wieloletnim badaniom z zachowaniem najwyższych standardów badań klinicznych, zanim zostaną one dopuszczone na rynek. Oczekujemy także natychmiastowego zniesienia obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19 w służbie zdrowia i służbach mundurowych.

Masowe szczepienia przeciwko patogenowi o ogólnie niskim wskaźniku śmiertelności, a do takich zalicza się SARS-CoV-2, należy uznać za niezasadne z medycznego punktu widzenia. Rządowa i medialna narracja o wielkiej liczbie chorych i zmarłych z powodu COVID-19 bazuje na wadliwej diagnostyce i przypisywaniu nadmiarowych zgonów (ok. 200 tys. w ciągu dwóch lat) pandemii koronawirusa, podczas gdy są one skutkiem restrykcji rządowych, lockdownu i paraliżu służby zdrowia[107] (zob. również rozdziały 3 do 7 "Białej księgi pandemii koronawirusa").

Rozdział 6 opracowania "Biała księga pandemii koronawirusa"[108] stanowi integralną część niniejszego uzasadnienia.

Opracowanie: dr n. med. Piotr Witczak, dr n. med. Marek Błażejak

[1] Doulberis M, et al. Does COVID-19 Vaccination Warrant the Classical Principle "ofelein i mi vlaptin"? Medicina (Kaunas). 2021 Mar 9;57(3):253. doi: 10.3390/medicina57030253.

[2] Margaret A Liu A Comparison of Plasmid DNA and mRNA as Vaccine Technologies. Vaccines (Basel). 2019 Apr 24;7(2):37. doi: 10.3390/vaccines7020037.

[3] Stamatakis E, et al. Undue industry influences that distort healthcare research, strategy, expenditure and practice: a review. Eur J Clin Invest. 2013 May;43(5):469-75. doi: 10.1111/eci.12074. Epub 2013 Mar 25.

[4] Marcovitch H, Editors, publishers, impact factors, and reprint income. PLoS Med. 2010 Oct 26;7(10):e1000355. doi: 10.1371/journal.pmed.1000355.

[5] Smith R, Medical journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies. PLoS Med. 2005 May; 2(5):e138. doi: 10.1371/journal.pmed.0020138.

[6] Horton R, Offline: What is medicine’s 5 sigma? The Lancet April 11, 2015; volume 385, ISSUE 9976, P1380. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60696-1.

[7] Deruelle F, The pharmaceutical industry is dangerous to health. Further proof with COVID-19. Surg Neurol Int. 2022 Oct 21;13:475. doi: 10.25259/SNI_377_2022. eCollection 2022.

[8] https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&;nr=28126

[9] Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Niepożądane Odczyny Poszczepienne po szczepionkach na COVID-19 w Polsce. https://www.pzh.gov.pl/serwisy-tematyczne/niepozadane-odczyny-poszczepienne-covid-19/

[10] Walach H, Klement RJ, Aukema W. The safety of COVID‐19 vaccinations - should we rethink the policy?. Sci Public Health Policy Law. 2021;3:87‐99. https://www.publichealthpolicyjournal.com/general-5

[11] https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19

[12] Martuscelli C, EU prosecutor’s office opens investigation into COVID vaccine purchases. October 15, 2022 https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-pfizer-eu-prosecutors-office-opens-investigation-into-covid-vaccine-purchases/

[13] Sciacchitano S, et al. Transparency in Negotiation of European Union With Big Pharma on COVID-19 Vaccines. Frontiers in Public Health 18 Feb 2021, 9:647955. DOI: 10.3389/fpubh.2021.647955 https://europepmc.org/article/pmc/pmc7930234

[14] Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Jakie szczepionki przeciwko COVID-19 są dopuszczone do obrotu? https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-dopuszczone-do-obrotu/

[15] https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19

[16] Sas A, Share of persons vaccinated against COVID-19 in Poland 2021, by vaccine type. Statista Jul 1, 2022 https://www.statista.com/statistics/1258570/poland-persons-vaccinated-against-covid-19-by-vaccine/

[17] European Medicines Agency, Assessment report on the renewal of the marketing authorisation assessment report. EMA/853699/2022, Procedure no.: EMEA/H/C/005735/R/0137 https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-0137-epar-assessment-report-renewal_en.pdf

[18] Riemersa K K, et al. Shedding of infectious SARS-CoV-2 despite vaccination. PLoS Pathog. 2022 Sep 30;18(9):e1010876. doi: 10.1371/journal.ppat.1010876. eCollection 2022 Sep.

[19] Subramanian S V, et al. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol. 2021 Dec;36(12):1237-1240. doi: 10.1007/s10654-021-00808-7. Epub 2021 Sep 30.

[20] Brown C M, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings - Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Aug 6;70(31):1059-1062. doi: 10.15585/mmwr.mm7031e2.

[21] Shitrit P, et al. Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021. Euro Surveill. 2021 Sep 26;(39):2100822. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822.

[22] Adashi Y E, et al. SARS-CoV-2 Vaccines: The Mucosal Immunity Imperative. Mayo Clin Proc. 2022 Oct;97(10):1771-1773. doi: 10.1016/j.mayocp.2022.07.002. Epub 2022 Jul 7.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36202490/

[23] Piernas C, et al. Associations of BMI with COVID-19 uptake, vaccine effectiveness, and risk of severe COVID-19 outcomes after vaccination in England: a population - based cohort study. (Supplementary Table 7) Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Aug;10(8):571-580. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00158-9.

[24] Donzelli A, et al. Comparison of hospitalizations and deaths from COVID-19 2021 versus 2020 in Italy: surprises and implications. F1000Res. 2021 Sep 24;10:964. doi: 10.12688/f1000research.73132.1. eCollection 2021.

[25] Fleming-Dutra K E, et al. Association of Prior BNT162b2 COVID-19 Vaccination With Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents During Omicron Predominance. JAMA. 2022 Jun 14;327(22):2210-2219. doi: 10.1001/jama.2022.7493.

[26] Emani V R, et al. Increasing SARS-CoV2 cases, hospitalizations, and deaths among the vaccinated populations during the Omicron (B.1.1.529) variant surge in UK. medRxiv 2022 Sep 19, doi: https://doi.org/10.1101/2022.06.28.22276926

[27] Nordstrom P, et al. Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden. Lancet. 2022 Feb 26;399(10327):814-823. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00089-7. Epub 2022 Feb 4.

[28] Meldrum M L, A brief history of the randomized controlled trial. From oranges and lemons to the gold standard. Hematol Oncol Clin North Am. 2000 Aug;14(4):745-60, vii. doi: 10.1016/s0889-8588(05)70309-9.

[29] Jacobsen J Ch, et al. The Necessity of Randomized Clinical Trials. British Journal of Medicine & Medical Research. 3(4): 1453-1468, 2013 https://pdfs.semanticscholar.org/2888/9ccb7b536e96492004ada7d0753224d06ff0.pdf

[30] European Network for Health Technology Assessment (eunethta), Endpoints used for Relative Effectiveness Assessment: Clinical Endpoints, Nov 2015 https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/02/WP7-SG3-GL-clin_endpoints_amend2015.pdf

[31] Pezzullo A M, et al. Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly informed from pre-vaccination national seroprevalence studies. medRvix 2022 Oct 13, doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.11.22280963

[32] Ioannidis John P A, Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic evaluations. Eur J Clin Invest. 2021 May;51(5):e13554. doi: 10.1111/eci.13554. Epub 2021 Apr 9.

[33] Polykretis P, Role of the antigen presentation process in the immunization mechanism of the genetic vaccines against COVID-19 and the need for biodistribution evaluations. Scand J Immunol. 2022 Aug;96(2):e13160. doi: 10.1111/sji.13160. Epub 2022 Mar 20.

[34] Lyons-Weile J, Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity. J Transl Autoimmun. 2020 Apr 9;3:100051. doi: 10.1016/j.jtauto.2020.100051. eCollection 2020.

[35] Akinosoglou K, et al. Covid-19 vaccine and autoimmunity: Awakening the sleeping dragon. Clin Immunol. 2021 May;226:108721. doi: 10.1016/j.clim.2021.108721.

[36] Goldman S, et al. Rapid Progression of Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma Following BNT162b2 mRNA Vaccine Booster Shot: A Case Report. Front Med. (Lausanne). 2021 Nov 25;8:798095. doi: 10.3389/fmed.2021.798095. eCollection 2021.

[37] Seneff S, et al. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Food Chem Toxicol. 2022 Jun;164:113008. doi: 10.1016/j.fct.2022.113008. Epub 2022 Apr 15.

[38] Korang S K, et al. Vaccines to prevent COVID-19: A living systematic review with Trial Sequential Analysis and network meta-analysis of randomized clinical trials. PLoS One. 2022 Jan 21;17(1):e0260733. doi:10.1371/journal.pone.0260733. eCollection 2022.

[39] Olliaro P, et al. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the room. Lancet Microbe. 2021 Jul;2(7):e279-e280. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00069-0. Epub 2021 Apr 20.

[40] Kostoff R N, et al. Vaccine- and natural infection-induced mechanisms that could modulate vaccine safety. Toxicol Rep. 2020;7:1448-1458. doi: 10.1016/j.toxrep.2020.10.016. Epub 2020 Oct 22.

[41] Seruga B, Under-reporting of harm in clinical trials. Lancet Oncol. 2016 May;17(5):e209-19. doi:10.1016/S1470-2045(16)00152-2. Epub 2016 Apr 27.

[42] Thacker P D, Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Published 02 November 2021)

[43] Olliaro P, et al. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the room. Lancet Microbe. 2021 Jul;2(7):e279-e280. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00069-0. Epub 2021 Apr 20.

[44] Ioannidis John P A, Factors influencing estimated effectiveness of COVID-19 vaccines in non-randomised studies. BMJ Evid Based Med. 2022 Dec;27(6):324-329. doi: 10.1136/bmjebm-2021-111901. Epub 2022 Mar 25.

[45] Doniesienia naukowe podważające wiarygodność klasyfikacji zgonów/hospitalizacji/przypadków jako "związane z" lub "z powodu" COVID-19 szeroko opisano w Białej Księdze (Rozdział 3): https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/

[46] Centers for Desease Control and Prevention https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_totaldeaths_select_00

[47] Fraiman J, et al. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine. 2022 Sep 22;40(40):5798-5805. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.08.036. Epub 2022 Aug 31.

[48] Mörl F, et al. Is the Harm-to-Benefit Ratio a Key Criterion in Vaccine Approval? Front Med. (Lausanne). 2022 Jul 4;9:879120. doi: 10.3389/fmed.2022.879120. eCollection 2022.

[49] Fraiman J, et al. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine. 2022 Sep 22;40(40):5798-5805. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.08.036. Epub 2022 Aug 31.

[50] Block J, Covid-19: Researchers face wait for patient level data from Pfizer and Moderna vaccine trials. BMJ 2022; 378 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.o1731 (Published 12 July 2022)

[51] Doshi P, et al. Rapid response to: Covid-19: Researchers face wait for patient level data from Pfizer and Moderna vaccine trials. BMJ 2022; 378 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.o1731 (Published 12 July 2022)

[52] Bardosh K, et al. COVID-19 Vaccine Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities. SSRN Posted: 12 Sep 2022 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4206070

[53] zgłoszenia składane ze szpitali, klinik, jednostek zdrowia publicznego lub innych źródeł

[54] Walach H, et al. The risk-benefit ratio of Covid-19 vaccines: Publication policy by retraction does nothing to improve it. Clin Transl Discover. 2022 Mar;2(1):e35. doi: 10.1002/ctd2.35. Epub 2022 Feb 25.

[55] Hazell L, et al. Under-reporting of adverse drug reactions: a systematic review. Drug Saf. 2006;29(5):385-96. doi: 10.2165/00002018-200629050-00003.

[56] Bernstein Steve, et al. Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS) https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

[57] Walach H, et al. Why do people consent to receiving SARS-CoV-2 vaccinations? A representative survey in Germany. BMJ Open. 2022 Aug 18;12(8):e060555. doi: 10.1136/bmjopen-2021-060555.

[58] Walach H, et al. Why do people consent to receiving SARS-CoV-2 vaccinations? A representative survey in Germany. BMJ Open. 2022 Aug 18;12(8):e060555. doi: 10.1136/bmjopen-2021-060555.

[59] Montano D, Frequency and Associations of Adverse Reactions of COVID-19 Vaccines Reported to Pharmacovigilance Systems in the European Union and the United States. Front Public Health. 2022 Feb 3;9:756633. doi: 10.3389/fpubh.2021.756633. eCollection 2021.

[60] Rosenblum H G, et al. Safety of mRNA vaccines administered during the initial 6 months of the US COVID-19 vaccination programme: an observational study of reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System and v-safe. Lancet Infect Dis. 2022 Jun;22(6):802-812. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00054-8. Epub 2022 Mar 7.(Figure S2)

[61] Da Cruz J P G L, et al. Spontaneous Adverse Event Reporting by COVID-19 Vaccinated Healthcare Professionals Through an Electronic Form Implemented by the Hospital Pharmacy. Hosp Pharm. 2022 Dec;57(6):744-751. doi: 10.1177/00185787221111725. Epub 2022 Jul 15.

[62] Md Anwarul Azim Majumder et al., Prevalence of COVID-19 vaccine reactogenicity among Bangladeshi physicians, FASEB Bioadv. 2022 Mar 24;4(6):379-390. doi: 10.1096/fba.2021-00158. eCollection 2022 Jun.

[63] Sun B, et al. Mild and Asymptomatic Covid-19 Infections: Implications for Maternal, Fetal, and Reproductive Health. Front Reprod Health. 2020 Jun 16;2:1.doi: 10.3389/frph.2020.00001. eCollection 2020.

[64] Asghar N, et al. Safety, efficacy, and immunogenicity of COVID-19 vaccines; a systematic review. Immunol Med. 2022 May 1;1-13. doi: 10.1080/25785826.2022.2068331. Online ahead of print.

[65] Tompkins L K, et al. Association between history of SARS-CoV-2 infection and severe systemic adverse events after mRNA COVID-19 vaccination among U.S. adult. Vaccine. 2022 Nov 1;S0264-410X(22)01342-1.doi: 10.1016/j.vaccine.2022.10.073.

[66] VAERS COVID Vaccine Advers Event Reports https://openvaers.com/covid-data

[67] VigiAccess World Health Organization https://www.vigiaccess.org/

[68] VAERS COVID Vaccine Mortality Reports https://openvaers.com/covid-data/mortality

[69] Rose, Jessica. "Critical appraisal of VAERS pharmacovigilance: is the US vaccin e adverse events reporting system (VAERS) a Functioning pharmacovigilance system? Sci." Publ. Health Pol. the Law 3 (2021): 100-129.

[70] Seneff S, et al. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Food Chem Toxicol. 2022 Jun;164:113008. doi: 10.1016/j.fct.2022.113008. Epub 2022 Apr 15.

[71] Seneff S, et al. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Food Chem Toxicol. 2022 Jun;164:113008. doi: 10.1016/j.fct.2022.113008. Epub 2022 Apr 15.

[72] Seneff S, et al. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Food Chem Toxicol. 2022 Jun;164:113008. doi: 10.1016/j.fct.2022.113008. Epub 2022 Apr 15.

[73] Cosentino M, et al. Understanding the Pharmacology of COVID-19 mRNA Vaccines: Playing Dice with the Spike? Int J Mol Sci. 2022 Sep 17;23(18):10881. doi: 10.3390/ijms231810881.

[74] Mouliou D S, et al. Current Evidence in SARS-CoV-2 mRNA Vaccines and Post-Vaccination Adverse Reports: Knowns and Unknowns. Diagnostics (Basel). 2022 Jun 26;12(7):1555. doi: 10.3390/diagnostics12071555.

[75] Trougakos I P, et al. COVID-19 mRNA vaccine-induced adverse effects: unwinding the unknowns. Trends Mol Med. 2022 Oct;28(10):800-802. doi: 10.1016/j.molmed.2022.07.008.

[76] Afshar Z M, et al. Do we miss rare adverse events induced by COVID-19 vaccination? Front Med. (Lausanne). 2022 Oct 10;9:933914. doi: 10.3389/fmed.2022.933914. eCollection 2022.

[77] Seneff S, et al. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Food Chem Toxicol. 2022 Jun;164:113008. doi: 10.1016/j.fct.2022.113008. Epub 2022 Apr 15.

[78] Yamamoto K, Adverse effects of COVID-19 vaccines and measures to prevent them. Virol J. 2022 Jun 5;19(1):100. doi: 10.1186/s12985-022-01831-0.

[79] Ferreira I, et al. Atypical B cells and impaired SARS-CoV-2 neutralisation following booster vaccination in the elderly. medRxiv Posted October 13, 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.13.22281024

[80] Yang Y, et al. Evolving understanding of antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2. Front Immunol. 2022 Oct 18;13:1008285. doi: 10.3389/fimmu.2022.1008285. eCollection 2022.

[81] wyspecjalizowane systemy komórek i procesów, które eliminują patogeny lub zapobiegają ich wzrostowi

[82] Qin Z, et al. Pre-exposure to mRNA-LNP inhibits adaptive immune responses and alters innate immune fitness in an inheritable fashion. PloS Pathog. 2022 Sep 2;18(9):e1010830. doi: 10.1371/journal.ppat.1010830. eCollection 2022 Sep.

[83] Estep B K, et al. Skewed fate and hematopoiesis of CD34+ HSPCs in umiblical cord blood amid the COVID-19 pandemic. iScience, published November 10,2022. DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105544

[84] Ittiwut Ch, et al. Genetic basis of sudden death after COVID-19 vaccination in Thailand. Heart Rhythm. 2022 Aug 5;19(11):1874-1879. doi: 10.1016/j.hrthm.2022.07.019. Online ahead of print.

[85] Yeo A, et al. Post COVID-19 vaccine deaths - Singapore’s early experience. Forensic Sci Int. 2022 Jan 19;332:111199. doi: 10.1016/j.forsciint.2022.111199. Online ahead of print.

[86] Pezzullo A M, et al. Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly informed from pre-vaccination national seroprevalence studies. medRxiv Posted October 13, 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.11.22280963

[87] Karlstad O, et al. SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23 Million Residents. JAMA Cardiol. 2022 Jun 1;7(6):600-612. doi: 10.1001/jamacardio.2022.0583.

[88] Sharff K A, et al. Myopericarditis After COVID-19 Booster Dose Vaccination. Am J Cardiol. 2022 Jun 1;172:165-166. doi: 10.1016/j.amjcard.2022.02.039. Epub 2022 Mar 26.

[89] Le Pessec G, et al. Incidence non négligeable des myocardites après 3ème dose de vaccin à ARN messager anti-COVID 1 https://www.cardio-online.fr/Actualites/A-la-une/ESC-2022/Incidence-non-negligeable-myocardites-apres-3-dose-vaccin-ARN-messager-anti-COVID-19

[90] Sun Ch L F, et al. Increased emergency cardiovascular events among under-40 population in Israel during vaccine rollout and third COVID-19 wave. Sci Rep. 2022 Apr 28;12(1):6978. doi: 10.1038/s41598-022-10928-z.

[91] Ladapo J A, et al. Guidance for mRNA COVID-19 Vaccines. October 7, 2022 https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-vaccines-doc.pdf

[92] Watanabe S, et al. SARS-CoV-2 vaccine and increased myocarditis mortality risk: A population based comparative study in Japan. medRvix. Posted October 18, 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.13.22281036

[93] Edler C, et al. Deaths associated with newly launched SARS-CoV-2 vaccination (Comirnaty®). Leg Med. (Tokyo). 2021 Jul;51:101895. doi: 10.1016/j.legalmed.2021.101895. Epub 2021 Apr 17.

[94] Ladapo J A, et al. Guidance for mRNA COVID-19 Vaccines. October 7, 2022 https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-vaccines-doc.pdf

[95] Watanabe S, et al. SARS-CoV-2 vaccine and increased myocarditis mortality risk: A population based comparative study in Japan. medRvix. Posted October 18, 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.13.22281036

[96] Torjesen I, Covid-19: Norway investigates 23 deaths in frail elderly patients after vaccination. BMJ 2021; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n149 (Published 15 January 2021)

[97] Piernas C, et al. Associations of BMI with COVID-19 vaccine uptake, vaccine effectiveness, and risk of severe COVID-19 outcomes after vaccination in England: a population-based cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Aug;10(8):571-580. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00158-9. Epub 2022 Jul 1.(Supplementary Table 7)

[98] Donzelli A, et al. Comparison of hospitalizations and deaths from COVID-19 2021 versus 2020 in Italy: surprises and implications. F1000Res. 2021 Sep 24;10:964. doi: 10.12688/f1000research.73132.1. eCollection 2021.

[99] Deruelle F, The pharmaceutical industry is dangerous to health. Further proof with COVID-19. Surg Neurol Int. 2022 Oct 21;13:475. doi: 10.25259/SNI_377_2022. eCollection 2022.

[100] Malhotra A, Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine - Part 1. J. Insul. Resist. 2022;5(1), a71. https://doi.org/10.4102/jir.v5i1.71

[101] Malhotra A, Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence based medicine - Part 2. J. Insul. Resist. 2022;5(1), a72. https://doi.org/10.4102/jir.v5i1.72

[102] Goldman G S, Examples of Outcome Reporting Bias in Vaccine Studies: Illustrating How Perpetuating Medical Consensus Can Impede Progress in Public Health. Cureus. 2022 Sep 21;14(9):e29399. doi: 10.7759/cureus.29399. eCollection 2022 Sep.

[103] Pezullo A M, et al. Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly informed from pre-vaccination national seroprevalence studies. medRxiv Posted October 13, 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.11.22280963

[104] https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-03/Badanie-OBSERCO-III-tura-wstepne-podsumowanie_FINAL%20%281%29.pdf

[105] Lewnard J A, et al. Clinical outcomes associated with SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) variant and BA.1/BA.1.1 or BA.2 subvariant infection in Southern California. Nat Med. 2022 Sep;28(9):1933-1943. doi: 10.1038/s41591-022-01887-z. Epub 2022 Jun 8.

[106] Demasi M, From FDA to MHRA: are drug regulators for hire? BMJ 2022; 377 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.o1538 (Published 29 June 2022)

[107] Fink G, et al. Burden of Covid-19 restrictions: National, regional and global estimates. EClinicalMedicine. 2022 Mar;45:101305. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101305. Epub 2022 Feb 18.

[108] https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/

Źródło:

https://ordomedicus.org/oswiadczenie-fundacji-ordo-medicus-o-wstrzymaniu-rekomendacji-szczepien-przeciw-covid-19/

Ostatnio dodane

STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.
Pokaż
STOP 5G! Przerażające fakty o technologii 5G.

Fakty są przerażające. Właśnie dlatego musisz sam wyrobić sobie zdanie na temat technologii 5G. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus
Larwoterapia (biochirurgia) - Marcin Rogus

Uwaga! Film zawiera drastyczne zdjęcia ran oczyszczanych z martwicy (np. stopa cukrzycowa)

"Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy, w rzeczywistości są lepsze od lekarzy - są tańsze i pracują 24 godziny na dobę". Prof. Andrew Boulton

To niezwykle skuteczna metoda oczyszczenia tkanek z martwicy. Pozwala efektywnie rozpocząć i wspomóc proces leczenia trudno gojącej się rany, np. terapia stopy cukrzycowej.

Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!
Pokaż
Dr Norman Pieniążek miażdży obłęd Covidowy, test PCR i szczepionki!

Wywiad mec. Jacka Wilka z dr Normanem Pieniążkiem genetykiem, specjalistą w zakresie diagnostyki molekularnej, wieloletnim pracownikiem CDC, szefem pracowni diagnostyki molekularnej, który obnaża kłamstwa i manipulacje z okresu pandemii Covid-19.

Żródło:

- https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&;mibextid=cr9u03&ref=watch_permalink&v=422913590686388

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy.