Warszawa 10 czerwiec 2021

Ewelina Gierszewska

lek. med. PSNLiN

 

EKSPERYMENT MEDYCZNY

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

W Polsce trwa swoistego rodzaju eksperyment medyczny w postaci masowego  wyszczepiania społeczeństwa przeciw Covid-19.

 

Preparaty inżynierii genetycznej nazywane „szczepionkami przeciw COVID-19” zostały dopuszczane do obrotu w warunkowej procedurze, sytuacjach alarmowych, {EU (Emergency Use)} i na określony czas. Prowadzona jest nadal ocena ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

 

Ostateczny raport z randomizowanego badania z podwójnie ślepa próbą w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa ma zostać złożony: dla preparatu firmy Pfizer - Comirnaty – w grudniu 2023, dla preparatu COVID-19 Vaccine Moderna – w grudniu 2022,dla preparatu Vaxzevria Astra Zeneca – w marcu 2024,dla preparatu firmy Johnsonn&Johnsonn – w grudniu 2023.

 

Jak informuje nas na swojej stronie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego:

 

„W praktyce warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oznacza, że szczepionki pozostają cały czas w trzeciej fazie badań klinicznych oraz są dodatkowo badane i monitorowane.”

 

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/na-czym-polega-warunkowe-dopuszczenie-do-obrotu-szczepionek-przeciw-covid-19-w-europejskiej-agencji-lekow/

 

Pomimo tego faktu, że badania kliniczne wciąż trwają, a skuteczność i bezpieczeństwo preparatów poznamy ostatecznie być może  za kilka lat Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych twierdzi, że

„warunkowe dopuszczenie tego typu produktu leczniczego  nie oznacza, że nie zostały przeprowadzone badania jakości i skuteczności oraz bezpieczeństwa. nie jest tym samym eksperymentem medycznym podanie tak dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego zgodnie    z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.”

 

DLACZEGO??? Urząd wyjaśnia:

„eksperyment leczniczy (medyczny)” oznacza konieczność spełnienia wymagań określonych                       w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w tym

zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

 może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną.

 

 Żadna z powyższych okoliczności nie zachodzi w przypadku prowadzenia szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.”

 

Zaskakuje nas takie stanowisko, ponieważ wiemy, że

Eksperymentem medycznym/leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej.

 

Jako lekarze uważamy, że w obliczu faktu trwających badań klinicznych tych warunkowo dopuszczonych do użytku preparatów, braku pełnej informacji na temat skuteczności, a zwłaszcza bezpieczeństwa stosowania tych preparatów inżynierii genetycznej po raz pierwszy w historii medycyny testowanych na ludziach i to na tak szeroką skalę, mamy do czynienia z ESKPERYMENTEM MEDYCZNYM, co gorsze bez wydania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej, bez spełnienia wymagań określonych w ustawie, a przede wszystkim bez informowania o tym społeczeństwa czyli uczestników tego eksperymentu.

 

Jednym z fundamentalnych warunków przeprowadzenia eksperymentu medycznego jest wyrażenie na niego zgody przez potencjalnego uczestnika. Świadomej zgody.

 

A z czym mamy do czynienia na co dzień? Rządowi eksperci Rady Medycznej nagminnie informują, że preparaty inżynierii genetycznej nazywane przez nich szczepionkami są przebadane i bezpieczne, bagatelizując doniesienia, które płyną do nas z całego świata o poważnych niepożądanych odczynach poszczepiennych pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgu, zakrzepicy żył trzewnych i zakrzepicy tętniczej, współistniejące z małopłytkowością, zespołu Guillain-Barrego, zapaleniach mięśnia sercowego i to u młodych osób w tym u dzieci oraz o zgonach, które pozostają w bezpośredniej koincydencji czasowej z przyjęciem preparatu.

 

Szczepionki są szczególnymi produktami leczniczymi ze względu na znacznie szersze wskazania do stosowania niż typowe leki, oraz zastosowanie u ludzi potencjalnie zdrowych. Zwiększa to wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa oraz ze względu na unikalny, immunologiczny, niemożliwy do odwrócenia mechanizm działania. Przed dopuszczeniem do stosowania szczepionki zawsze były oceniane w wieloetapowych badaniach klinicznych, które trwały zwykle 6-10lat.

 

W ostatnim czasie mamy do czynienia z redefinicją wielu zagadnień.

Zmieniono definicję pandemii, odporności zbiorowej, szczepionki, dopuszczono do wielu odstępstw w tym do stosowania w produktach medycznych Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, chociaż nie wiadomo, jaki wpływ mogą one mieć na ludzki organizm…

 

Novum w medycynie jest również fakt, że w obliczu epidemii lekarz unika kontaktu z chorym. Nadal mimo spadku zachorowań  mamy do czynienia z teleporadami.

 

Być może to właśnie tu tkwi przyczyna tak wielu nadmiarowych zgonów oraz zbyt późnych interwencji leczniczych, które przyczyniły się też do zgonów osób z dodatnim wynikiem testu PCR???

 

Pozwalając na tak daleko idące odstępstwa w istocie ryzykujemy zdrowie społeczne – dlatego chcemy się temu przeciwstawić, ponieważ przyświeca nam nade wszystko zasada PRIMUM NON NOCERE – czyli PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ.

 

Uważamy, że w obliczu negowania przez struktury państwowe faktu, że Narodowy Program Szczepień  jest de facto - w odczuciu wielu osób różnych profesji - eksperymentem medycznym prowadzonym na tak szeroką skalę, z pominięciem zasad jego prowadzenia konieczne jest zasięgnięcie opinii prawnej i pracy zespołu w ramach naszego stowarzyszenia celem osiągnięcia konsensusu między stanowiskiem lekarzy i prawników, a zaopatrywaniem urzędników.

 

 

lek. med. Ewelina Gierszewska

KONTAKT

TEMATYCZNE SKRZYNKI EMAIL

ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa

KRS: 0000901237,

NIP: 5223203174

biuro@psnlin.pl,

biuroprasowe@psnlin.pl

Nr konta PSNLiN:

PKO BP 15 1020 1097 0000 7702 0807 3464

PROSIMY Z DOPISKIEM "DAROWIZNA"

© Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i naukowców