Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Lekarze dla zdrowia

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Pomoc prawna

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
Zgłoś nadużycie do prokuratury - zachęca Polski Zespół Medyczno-Prawny

Powstają kolejne inicjatywy mające na celu wskazanie medykom, jak bronić się przymusem przyjecia eksperymentalnych preparatów nazywanych szczepionkami przeciw COVID.

Wszyscy wiemy już jakie zagrożenia niesie ich przyjęcie, więc tym bardziej nie możemy pozwolić na odebranie nam wolności do decydowania czy poddamy się ryzykownej dla naszego zdrowia procedurze medycznej.

Aby podejmować świadome i skuteczne działania musimy znać swoje prawa.

Razem z Polskim Zespołem Medyczno-Prawnym zachęcamy do zgłaszania wszelkich faktów nadużyć do organów ścigania i pójścia za przyładem osób, które już to zrobiły.

"Stała się rzecz niesłychana i absolutnie haniebna. Adam Niedzielski zwany ministrem zdrowia próbuje przymusić pracowników polskiej służby zdrowia do przyjęcia eksperymentalnych preparatów genetycznych forsowanych jako tzw. szczepionki przeciw Covid-19.Są to preparaty w III fazie badań klinicznych (wstępne wyniki mają być w 2023 roku), dopuszczone pod warunkiem, że rzekomo nie ma skutecznych leków (co jest nieprawdą). Są one nieskuteczne - nie zapobiegają zachorowaniu ani zgonom z powodu Covid-19, ale co gorsza wywołują bardzo liczne ciężkie powikłania i okaleczenia oraz zgony. Ludzie umierają z powodu powikłań zakrzepowo-zatorowych, zapaleń autoimmunologicznych narządów min. serca, mózgu, powikłań neurologicznych m.in. postępującego w szybkim tempie otępienia w wyniku degeneracji centralnego układu nerwowego, szybko postępującej choroby nowotworowej i innych - lista jest długa i otwarta. Po przyjęciu tych preparatów umierają ludzie młodzi i dzieci na zawały serca, zatorowość płucną...

Wg doniesień co najmniej 30-krotnie zwiększyła się ilość poronień i martwych urodzeń wśród kobiet w ciąży które nakłoniono albo zastraszono żeby przyjęły te preparaty. Ilość nowotworów wzrosła 300-krotnie.

https://itvwrzeczysamej.blogspot.com/2022/01/tragiczna-pandemia-poszczepiennych.htmlhttps://itvwrzeczysamej.blogspot.com/2022/02/utajnione-badania-i-szokujace-wyniki.html

W samej tylko Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych do oficjalnych baz powikłań po przyjęciu tych preparatów zgłoszonych zostało oficjalnie prawie 65 tysięcy zgonów co wg naukowych szacunków stanowi zaledwie ok. 1% - daje zatem nam nawet 6,5 milionów zmarłych i dziesiątki milionów ludzi okaleczonych, a liczby te rosną w zastraszającym tempie.

https://healthimpactnews.com/2022/40000-deaths-following-covid-shots-in-european-database-as-life-insurance-death-claims-skyrocket/
Oracle BI Interactive Dashboards - DAP (europa.eu)
Oracle BI Interactive Dashboards - DAP (europa.eu)
Oracle BI Interactive Dashboards - DAP (europa.eu)
Oracle BI Interactive Dashboards - DAP (europa.eu)
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19https://healthimpactnews.com/determining-the-vaers-under-reporting-multiplier/

Wg badań naukowych przeprowadzonych przez niezależne ośrodki naukowe na świecie 99% składu tych zastrzyków stanowi wodorotlenek grafenu, który jest silnie toksyczny dla organizmu ludzkiego i jest jedną z głównych przyczyn w/w powikłań, są tam też metale ciężkie, stopy metali, glikol polietylenowy i inne toksyczne substancje.

https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html

Artykuł 39 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi że nikt nie może być poddany eksperymentowi naukowemu, w tym medycznemu bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Zatem wymyślony obowiązek przyjęcia tych preparatów stanowi zaprzeczenie naszej konstytucji. Sprawę pogarsza fakt że te preparaty stanowią bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, i w związku z tym powinny być wycofane. Wmuszanie ich ludziom jest przestępstwem ściganym zgodnie z artykułami Kodeksu Karnego, min. art. 156, 165, 255, 160.

W myśl art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego zawiadomienie prokuratury stanowi wręcz obowiązek. Można to zrobić zbiorowo lub indywidualnie. Korzystajmy z egzekwowania prawa które ma za zadanie nas chronić. Przestępstwo popełniają też pracodawcy którzy próbują zmusić do w/w procederu, a więc i oni narażają się na zawiadomienia przeciwko nim do prokuratur.

W ostatnim czasie prezydent Siemianowic Śląskich złożył do prokuratury podejrzenie o popełnienie przestępstwa przez ministra zdrowia Niedzielskiego:

https://www.pjj.tv/video/zawiadomienie-do-prokuratury-na-min-zdr-a-niedzielskiego/

Zawiadomienie do prokuratury:

Kolejną osobą, która złożyła podobne doniesienie jest członek PSNLiN lek. Piotr Wojciechowski:

Jeśli pracodawcy czy urzędnicy żadają od nas przyjęcia tych eksperymentalnych preparatów należy wymagać tych żądań na piśmie kierowanym imiennie do nas. Jeżeli nam tego odmawiają, nagrywajmy ich wypowiedzi co będzie dowodem w sądzie (jest to zgodne z prawem, gdy nagrywamy to jako naszą rozmowę z pracodawcą).

Ktokolwiek próbuje wymusić informację o tzw. "zaszczepieniu przeciw Covid -19" - ponieważ są to dane szczególnie osobiste - łamie przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), absolutnie nie musimy odpowiadać bo to nasza prywatna sprawa. Zawiadomienia należy składać do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (winnym grożą sankcje karne i finansowe).

Łamanie praw pracowniczych jak grożenie zwolnieniem z pracy, niedopuszczeniem do stanowiska pracy należy zgłaszać do Sądu Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku niedopuszczenia do stanowiska pracy należy wezwać policję żeby sporządziła notatkę która będzie dowodem w sądzie.

Straszenie wysłaniem na bezpłatny urlop jest bezprawne, ponieważ bezpłatny urlop może zostać przydzielony tylko z inicjatywy pracownika.

Straszenie finansowymi karami jest bezprawne, zawiadomienia należy składać do Sądu Administracyjnego.

Z kolei do wydziałów cywilnych sądów rejonowych należy składać pozwy o odszkodowania z tytułu naruszenia naszych dóbr osobistych i poniesionych strat.

Zachęcamy do składania zawiadomień do prokuratur także naszych rodaków nie będących medykami, tak jak to zrobił niedawno prezydent Siemianowic Śląskich P. Rafał Piech.

Sprawa jest tym bardziej skandaliczna, że działania Adama Niedzielskiego prowadzą do coraz większej zapaści służby zdrowia - zamykania kolejnych szpitali i przychodni z braku personelu medycznego.

W obliczu zagrożenia wojną działnia te są nożem wbitym w plecy polskiej służby zdrowia i polskiego Narodu.

Brońmy naszych niezbywalnych praw bo są one obroną naszej niepodległości.

c.d.n."

Zachęcamy też do obejrzenia wypowiedzi dr Katarzyny Ratkowskiej: "Lekarze apelują do Polaków. CZEKA NAS ZAGŁADA! Czy uda się powstrzymać NIEDZIELSKIEGO?"

https://banbye.pl/embed/v_LlPf8SGbpVnC

WZÓR PISMA

miejscowość, data

Prokuratura Rejonowa w ……..
ul. ……………….,

……………….

Zawiadamiający: ……………….

……………….

……………….

(adres zamieszkania, PESEL)

ZAWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego, polegającego na przymusowym objęciu zawodów medycznych obowiązkowym szczepieniem przeciwko covid - 19 w drodze przyjęcia rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na skutek wprowadzenia ww rozporządzenia zawody medyczne zostaną zmuszone i poddane działaniu eksperymentalnego produktu leczniczego jakim jest "Comirnaty - Szczepionka mRNA przeciw COVID - 19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami") personelu medycznego w ramach powszechnego objęcia obowiązkowym szczepieniem preparatami nazywanymi "szczepionkami na covid - 19", pomimo braku naukowych dowodów na ich skuteczność, oczywistej nieskuteczności szczepień względem zakażeń. Działania Ministra zdrowia wprowadzające obowiązek szczepień w drodze rozporządzenia, a nie ustawy, ograniczają wolności konstytucyjne obywateli oraz przekraczają kompetencje jego urzędu i mogą nosić znamiona przestępstwa z art. 255 § 1 k.k., 160 k.k., 220 k.k., art. 58 § 4,5,7 w związku z art., 28a i 28b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Mając na uwadze powyższe, niniejszym wnoszę o:

  1. 1. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego
    w zakresie ww. przestępstwa;
  2. 2. ściganie sprawcy opisanego wyżej przestępstwa;
  3. 3. informowanie zawiadamiającego o każdej czynności podejmowanej w sprawie.

UZASADNIENIE

Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na mocy którego do rozporządzenia wprowadzającego stan epidemii wprowadzono § 12a. ustęp 1, która to zmiana przepisów objęła przymusowym szczepieniem osoby wykonujące szeroko pojęte zawody medyczne.

W tym miejscu należy jednoznacznie podkreślić, iż zgodnie z informacjami zawartymi w charakterystyce produktów leczniczych, dalej jako ,ChPL", informacjami dostarczanymi przez producenta, badania nad produktem leczniczym Comirnaty nie zostały ostatecznie zakończone i nadal są w toku. Co istotne producenci owych eksperymentalnych substancji medycznych zostali zwolnienie z odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa stosowania tych wyrobów medycznych.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 507/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wskazuje w preambule (1-2), iż "Zanim produkt leczniczy stosowany u ludzi zostanie dopuszczony do obrotu w jednym lub kilku państwach członkowskich, musi on zazwyczaj przejść obszerne badania, w celu zapewnienia, że jest bezpieczny, wysokiej jakości i skuteczny w stosowaniu u docelowej populacji. Jednakże w przypadku niektórych kategorii produktów leczniczych, aby spełnić niezaspokojone potrzeby lecznicze pacjentów oraz na rzecz zdrowia publicznego, może okazać się niezbędne przyznanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na podstawie mniej kompletnych danych niż ma to miejsce zazwyczaj i przy zachowaniu szczególnych zobowiązań (...)". Dalej przyjęto też (4), że: "Przypadki, gdy przyznawane są warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, powinny być ograniczone do sytuacji, w których tylko część kliniczna dokumentacji pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest mniej kompletna niż zazwyczaj.

Produkt leczniczy Comirnaty został zatem dopuszczony do obrotu tylko warunkowo, nie spełniając kryteriów, które pozwoliłyby rozważać jego dopuszczenie na zasadach ogólnych. Zgodnie zatem z polskim prawem, produkt leczniczy Comirnaty ma charakter eksperymentalny, a jego aplikowanie - wykorzystywanie spełnia kryteria eksperymentu medycznego.

Dowód: Opinia Adwokat Joanny Wąsik z dnia 15 grudnia 2021 r. w przedmiocie oceny w eksperymentalnego charakteru produktu leczniczego Comirnaty (Pfizer/BioNTech), określanego jako "szczepionka przeciwko COVID-19" dostępna do pobrania pod adresem ………………

Skoro zatem, szczepienia przeciwko Covid - 19 odbywają się z użyciem eksperymentalnych preparatów medycznych, to należy uznać je w świetle prawa polskiego za eksperyment medyczny. Tym samym, wprowadzając rozporządzenie, które przymusowo objęło szczepieniem z użyciem wyżej wymienionych w nim kategorii "zawodów medycznych" de facto doprowadziło do przymusowego objęcia rzeczonych pracowników udziałem w eksperymencie medycznym co narusza przepisy przewidziane w art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zwłaszcza, iż producenci rzeczonej szczepionki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie.

……………………

Źróło: Polski Zespół Medyczno-Prawny

Ostatnio dodane

LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF
LUIZJANA ODRZUCIŁA WHO, ONZ I WEF

Senat Luizjany jednogłośnie uchwalił ustawę zabraniającą trzem wiodącym organizacjom globalistycznym: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowemu Forum Ekonomicznemu (WEF) sprawowania władzy w i nad stanem.

Senacki projekt ustawy nr 133 pozbawia WHO, ONZ i WEF jurysdykcji i władzy w stanie Luizjana.

Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków
Obowiązkowe Szczepienia Dzieci Nauka a Propaganda - Sejm RP - Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków

25 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Życia Polaków, na którym posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik wysłuchali wykładu dr Mariusza Błochowiaka i dr Piotra Witczaka: "Obowiązkowe szczepienia dzieci. Nauka a mity".

Na podstawie analizy ponad 1200 publikacji naukowych i oficjalnych źródeł dr Błochowiak i dr Witczak wykazali, że obowiązkowe szczepionki podawane dzieciom w ramach kalendarza szczepień ochronnych są niebezpieczne,

MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski
MAFIA IZB LEKARSKICH - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Na konferencji "Czego ci lekarz nie powie" prof. Andrzej Frydrychowski opisuje na własnym przykładzie w jaki sposób Izby Lekarskie zwalczają skuteczne metody leczenia "nieuleczalnych chorób", odrzucając przy tym przedstawioną literaturę naukową recenzowaną i publikowaną w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.
Konferencja - Nękani przez system i samorządy - Warszawa 25 czerwca 2024 r.

Ze względu na stałe represje ze strony samorządów zawodowych skutkujące postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet odbieraniem prawa wykonywania zawodu fundacja Fiat Iustitati zorganizowała konferencję poświęconą przedstawieniu problemu i podjęciu WSPÓLNIE dalszych działań, min. ZŁOŻENIA SKARGI DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.