Nie szczepimy się przeciw COVID-19

Powstaliśmy, by walczyć
o zdrowie i życie Polaków!

##--plugin|marquee--##

NASZĄ MISJĄ JEST

kontakt ulotki grafiki facebook twitter telegram rummble

Profilaktyka i leczenie

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ: Facebook Twitter Telegram Instagram
PAXLOVID - nowy lek przeciw SarsCov-2 firmy PFIZER
PAXLOVID uzyskał w dn. 28.01.2022 warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku Unii Europejskiej.Decyzję wydała Komisja Europejska po pozytywnej opinii EMA. Pozwolenie warunkowe wydaje sie na 1 rok.
Wskazania do stosowania :
Wczesna infekcja C-19 ( do 5 dni od początku objawów) u osób powyżej 18 rż, nie wymagających tlenoterapii,narażonych na wystąpienie ciężkiego przebiegu C-19 w związku z istnieniem przynajmniej jednego czynnika ryzyka: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów i inne.
Warto dokładnie przyjrzeć się bliżej temu preparatowi...

psnlin.pl/artykuly,paxlovid-nowy-lek-przeciw-sarscov-2-firmy-pfizer

Przeciwwskazania do stosowania :

-nadwrażliwość na składniki preparatu,

-niewydolność wątroby i nerek,

-ciąża i karmienie piersią,

- zażywanie leków:

• Antagonista receptorów α1-adrenergicznych: alfuzosyna

• Leki przeciwbólowe: petydyna, piroksykam, propoksyfen

• Lek przeciwdławicowy: ranolazyna

• Leki przeciwnowotworowe: neratynib, wenetoklaks

• Leki przeciwarytmiczne: amiodaron, beprydyl, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna

• Antybiotyki: kwas fusydowy, ryfampicyna

• Leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina

• Lek przeciw dnie moczanowej: kolchicyna

• Leki przeciwhistaminowe: astemizol, terfenadyna

• Leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne: lurazydon, pimozyd, klozapina, kwetiapina

• Pochodne alkaloidów sporyszu: dihydroergotamina, ergonowina, ergotamina, metyloergonowina

• Leki pobudzające perystaltykę: cyzapryd

• Produkty ziołowe: ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

• Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi:

o Inhibitory reduktazy HMG-CoA: lowastatyna, symwastatyna

o Inhibitor mikrosomalnego białka transportującego triglicerydy (MTTP): lomitapid

• Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5): awanafil, syldenafil, wardenafil

• Leki uspokajające, leki nasenne: klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam podawany doustnie, triazolam

Jednoczesne przyjmowanie wymienionych leków i Paxlovid może spowodować:

• klinicznie istotne działania niepożądane, które mogą prowadzić do ciężkich, zagrażających życiu zdarzeń niepożądanych lub zgonu ,takich jak: nadmiernie obniżenie ciśnienia krwi, arytmia serca, depresja układu oddechowego (zmniejszenie wydolności oddechowej), nadmierne krwawienia, miopatia, nadmierna sedacja, omdlenie, śpiączka.

• klinicznie istotne działania niepożądane spowodowane zwiększoną ekspozycją na Paxlovid,

• utratę działania terapeutycznego produktu leczniczego Paxlovid i możliwy rozwój oporności wirusowej.

Liczne interakcje z innymi lekami są zawarte w CHPL produktu leczniczgo na stronie producenta. Link pod artykułem.

Omówienie zasady działania leku, kluczowe dla zrozumienia przeciwwskazań.

Paxlovid to preparat dwuskładnikowy.W jego skład wchodzi:

- PF-07321312 - tabl 2x150 mg, o działaniu hamującym replikację wirusa SarsCov2 poprzez inhibicję enzymu wirusa, tzw. proteazy 3CL. Proces replikacji jest hamowany na początkowym etapie proteolizy. Wirus jest zablokowany we wstępnym etapie namnażania.

- Rytonawir - tabl 100 mg, o działaniu hamującym metabolizm i usuwanie z organizmu leków poprzez inhibicję enzymu ludzkiego, tzw. CYP3A( enzym mikrosomalny jelit i wątroby z rodziny cytochromu P450). Dzięki zastosowaniu rytonawiru, lek przeciwwirusowy wolniej się rozkłada, ma dłuższe działanie w osoczu krwi i tym samym dłużej działa przeciwwirusowo.

Kuracja obejmuje 5 dni, lek przyjmuje się dwa razy dziennie. Leczenie może być prowadzone w domu.

Ważne jest ,aby kurację rozpocząć w pierwszych dniach zdiagnozowanej infekcji.

Jednak !

Wiele leków, zażywanych przewlekle przez pacjentów z chorobami współistniejącymi jest metabolizowanych/rozkładanych przez ten sam enzym CYP3A.

Rytonawir hamując działanie CYP3A przyczynia się do utrzymania wysokiego stężenia leków we krwi, są wolniej metabolizowane, co według producenta może prowadzić do istotnych, ciężkich, zagrażających życiu lub śmiertelnych działań niepożądanych. Wykaz leków, które nie mogą być stosowane z Paxlovidem znajduje się w CHPL produktu, a skopiowany jest na początku artykułu w punkcie Przeciwwskazania.

Ponadto stosowanie Paxlovidu u osób z niezdiagnozowanym HIV może spowodować wystąpienie oporności wirusa na inhibitory proteazy.

Nie należy zachodzić w ciążę podczas terapii (badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ rytonawiru na rozwój płodu).

Lek powoduje zmniejszenie skuteczności antykoncepcji hormonalnej.

Nie należy karmić piersią podczas terapii Paxlovidem i 7 dni po skończonej kuracji (stwierdzono przenikanie rytonawiru do mleka ludzkiego).

Badanie kliniczne.

W badaniu klinicznym bezpieczeństwa i skuteczności wzięło udział:

1039 osób, którym podano Paxlovid

1046 osób, którym podano placebo.

Były to osoby,u których zdiagnozowano laboratoryjnie wczesną infekcję C-19, wariantem Delta, poniżej 5 dni od początku objawów.

W badaniu nie brały udziału osoby zaszczepione przeciw C-19 ani ozdrowieńcy.

Czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu C-19 była otyłość 79%, nadciśnienie 32%, cukrzyca 12%, palenie papierosów i inne schorzenia przewlekłe mniej liczniej reprezentowane.

Średni wiek uczestników badania to 45 lat.

Ocena skuteczności Paxlovid opierała się na potrzebie hospitalizacji w przebiegu C19 u osób badanych.

W grupie, która przyjęła lek - na 1039 osób, hospitalizacji wymagało 8 osób, nie odnotowano zgonów

W grupie, która przyjęła placebo - na 1046 osób, hospitalizacji wymagało 66 osób, odnotowano 12 zgonów.

Obserwacje prowadzono do 34 dni po przyjęciu leku.

Najczęstsze skutki uboczne to: zaburzenia smaku,wymioty,biegunka,bóle głowy.

Na tej podstawie stwierdzono, że Paxlovid w znaczący sposób przyczynia sie do zmniejszenia potrzeby hospitalizacji.

Warto dodać,że warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydaje się produktowi,dla którego są spełnione określone przesłanki opisane w art 4 ust,1 rozporządzenia Komisji Europejskiej 507/2006 z 29.04.2006. Warunkowe pozwolenie jest przyznawane, jeśli korzyści wynikające z natychmiastowej dostępności produktu leczniczego dla pacjentów wyraźnie przewyższają ryzyko związane z BRAKIEM wyczerpujących danych klinicznych, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego. Ograniczenia danych mają przyczynę w krótkim czasie badań klinicznych ,niewielkich grupach badanych,krótkim czasie obserwacji pacjentów.

Link do rozporządzenia: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/rozporzadzenie-2006-507-w-sprawie-warunkowego-dopuszczenia-do-obrotu-67597026/art-4?_ga=2.27461432.522724409.1638442505-462118825.1638442504&unitId=art(4)#xd_co_f=Njg1ZmNiNTctNTMzNy00ZGZkLTk1Y2ItMWM3MzVjMmMyMjcy~

Opracowała: lek. stom. Ewa Bzymek
Piśmiennictwo:

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures/article-53-opinions#use-of-paxlovid-(pf-07321332-and-ritonavir)-for-treating-covid-19-section

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/paxlovid-pf-07321332-ritonavir-covid-19-article-53-procedure-assessment-report_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/paxlovid-pf-07321332-ritonavir-covid-19-article-53-procedure-conditions-use-conditions-distribution_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-paxlovid-pf-07321332-ritonavir-treatment-covid-19-rolling-review-starts

Warto zweryfikować ryzyko przyjmowania tego leku i możliwych interakcji oraz powikłań ze szkodliwością w tym zakresie innych leków - np. amantadyny czy naproxenu - przyp.red.

Ostatnio dodane

Badania w Tajlandii wykazały problemy z sercem u 29 procent zaszczepionej młodzieży
Badania w Tajlandii wykazały problemy z sercem u 29 procent zaszczepionej młodzieży

Według nowego badania, prawie trzy na 10 dzieci, które otrzymały szczepionkę Pfizera COVID-19, doświadczyło później skutków ubocznych dotyczących serca.

Badanie: "Cardiovascular Effects of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents" (Wpływ szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy u młodzieży) - preprint z 8 sierpnia 2022.

Niniejsze badanie koncentruje się na skutkach sercowo-naczyniowych, w szczególności zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, po wstrzyknięciu szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19 u młodzieży z Tajlandii.

500 000 zł kary dla lekarza za leczenie amantadyną
500 000 zł kary dla lekarza za leczenie amantadyną

O problemie, z jakim borykają się lekarze, którzy stali na pierwszej linii ognia i z zaangażowaniem leczyli od wczesnych dni infekcji osoby z rozpoznanym Covid-19, a którym jest prześladowanie przez Rzecznika Praw Pacjenta, pisaliśmy już wcześniej w artykule:

Rzecznik Praw Pacjenta czy Rzecznik Praw Farmacji

https://psnlin.pl/news,rzecznik-praw-pacjenta-czy-rzecznik-praw-farmacji,135.html

Czy "szczepionki" były testowane na zwierzętach?
Czy "szczepionki" były testowane na zwierzętach?

"Fact Checking wspomina o trzech badaniach na zwierzętach. Jak się jednak okazało, we wszystkich trzech badaniach eksperymentatorzy zabili zwierzęta testowe krótko po podaniu szczepionki." - donosi publicysta Mariusz Jagóra.

Dr Katarzyna Bross-Walderdorff z PSNLiN w Realu24 - o zdrowiu Polaków
Pokaż
Dr Katarzyna Bross-Walderdorff z PSNLiN w Realu24 - o zdrowiu Polaków

Posłuchaj odważnej lekarki, która za głoszenie prawdy płaci wysoką cenę, a ludzkie zdrowie przedkłada ponad swój interes.


Do dzisiaj nie ma żadnej debaty. Obecnie są dane statystyczne potwierdzające obawy i ostrzeżenia niezależnych lekarzy, ale dalej się ich ucisza. Krok po kroku, w całej Europie, ...